English

16.04.18- 19.04.18
Headway. Slide 46
I just love it
Questions with like, 1,2
I do not know who is studying in another country. But I have a great desire to go to USA to study. Now there are many opportunities, with many programs, good and superficial perceptive people are provided abroad they are provided with everything and are taught the best.
The  world’s  favorite  food/ Find  and  write  about any  typical dish from the following countries/  Italy, Britain, Spain, Japan, China, The USA…..
Learn the words on slide 50 ex 2
Reading. Global Pizza.
Italian kitchen is not only one of the best in the world, but also the most popular now. Being one of the oldest cuisines in the world, Italian cuisine and culinary tradition have absorbed and united the best of all the world's cultures. In many soups, grated parmesan cheese is used to grow in basements not less than two years, resulting in dry and fragile. It can be stored for months without losing its quality. When speaking about Italian cuisine, you cannot ignore the Italian risotto, a dish made of rice that is a delicious dish with lots of additives. There are hundreds of Risotto species, and it is common in the world of Italian pizza. In Italy there are delicious ice cream, various dough dishes, pizza, "ravioli" dumplings, which contain pasta dough and various, absolutely unexpected spoons, Milan's bulls with grapes and many other fruits, pastries and cookies, cream. Italian dishes are Tiramisu, Lasagna, Pizza, Sicilian spaghetti. Dessert usually ends with coffee. In addition, wine in Italy is a national drink. Along with various dishes, the Italian table is always packed with wine, as Italians are great lovers of wine.
Lasagna
Lasagna oldest known recipes are described in two Neapolian culinary books: Anonimo Meridionale and Liber de Coquina. The dish became known and spread not only in Italy, but also around the world. The first lavasans were prepared in the ovens without a handkerchief in a special tray, where they placed a certain amount of baking slices, stuffed sauce and parmesan cheese. The word "Lasagna" originally describes a pot, in which food is prepared. Modern Lasagne is made of several layers of baking powder, each of which fills the kernel and the cooked sauce. You can use minced meat, cheese, and cheese. Mozzarella can be strawed with other cheese, Suluguni or Brins. The dish is baked in oven at 220 degrees, then lowering to 180 degrees and baking for 30-35 minutes.
 
06.04.2018 - 11.04.2018


Destination B1 Unit 24 People and Daily life / words to learn and make sentences/
1. The court decided to imprison him for five years
2. A number of illegal products were imported to Armenia.
3. Today in the morning, I am responsible for the general practice.
4. The whole youth is involved in demonstrations in Yerevan.
5. Anna's routine has changed, and she wakes up at 11 o’clock instead of 9.
 
Try to make up 5 questions on each type / General, Special, Alternative, Disjunctive/
What cultural figures do you know?
Which of the singers have you voted for?
What is your worst habit?
What do we eat at break?
How did the court proceed?

Projects.
“The  Interesting  World Around Us”
Earth Day


Mall on Fire in Russia
A mall in the Siberian city of Kemerovo caught fire last Sunday, leaving 64 people dead. The cause of the fire was identified as a short circuit.
At the time of the fire, the mall was full of families with children, as it was the first weekend of the school break, and 41 of the victims were children. The death toll was so high because the emergency exists in the mall were locked shut and the fire alarm was switched off.
President Putin arrived in the city and blamed ‘criminal negligence’ for the fire and said that all those guilty would be punished. Police later arrested an executive with the firm that owns the shopping mall.
Thousands of angry people protested at the offices of the local government, saying that the leaders must be sacked over the fire safety shortcomings. Under heavy public criticism, the governor of the Kemerovo region resigned.
Difficult words: short circuit (when something goes wrong and an electric machine catches fire), death toll (the number of people who died), negligence (not caring about something), executive (the head of a business), shortcomings (not meeting a certain standard).
 
Առևտրի կենտրոնի հրդեհը Ռուսաստանում
Անցյալ կիրակի Սիբիրյան Կեմերովո քաղաքում առևտրի կենտրոնը բռնկվել էր, 64 մարդ մահացել է։ Հրդեհի պատճառը հայտնաբերել են, որպես կարճ միացում։
Հրդեհի ժամանակ առևտրի կենտրոնը լի էր ընտանիքներով երեխաների հետ, դպրոցական արձակուրդների առաջին շաբան էր, և զոհերի 41-ը երեխաներ էին։ Մահացածների թիվը այնքան մեծ էր, քանի որ առևտրի կենտրոնում առկա արտակարգ ելքերը փակ էին և հրդեհային ահազանգը անջատված էր։
Նախագահ Պուտինը ժամանել էր քաղաք, և մեղադրեց «քրեական անփութության» հրդեհի համար, և ասաց, որ բոլոր մեղավորները կպատժվեն։ Հետագայում ոստիկանությունը ձերբակալել էր գործադիր տնօրենին՝ որին պատկանում էր առևտրի կենտրոնը։
Հազարավոր բարկացած մարդիկ բողոքում էին տեղական իշխանությունների գրասենյակներում, ասելով, որ ղեկավարները պետք է հեռացվեն հրդեհային անվտանգության թերությունների համար։ Քրեական հանրային քննադատության ներքո Կեմերվոյի նահանգապետը հրաժարական տվեց:
 
Դժվար բառեր՝ կարճ միացում – երբ ինչ-որ բան սխալ է տեղի ունենում, և էլեկտրական մեքենան այրվում է։
Մահացության դեպքեր – զոհվածների թիվը
Անփութություն – ոչ մի բանի մասին չմտածելը
Գործադիր - բիզնեսի ղեկավար
Թերություններ – որոշակի չափանիշներին չհամապատասխանող
 
Project 
based week “Living together”

Living together, have a large family that is great. How bigger the family, so happy to pass every day. I think being alone is not good, and even one soul can change everything. My family consists of 13 people and I can say clearly, that everything is very interesting to me. When we travel together, lunch together, it is really happiness. Living together in all respects is good; you can share your sadness and joy with your family member. I think living together; it is the slogan of our family.

«Մարդկանց խանգարում է ապրել միասին նրանց հիմարությունը, ոչ թե տարբերությունը»
Աշխարհի վրա բոլոր մարդիկ, ցեղերն ու ազգերը հավասար են, չկա մի ազգ մյուսից առավել, չկա մի մարդ մյուսից առավել, հետևաբար տուրք տալ ռասիզմին, ցածր համարել մեզնից տարբերվողներին, պատերազմելն ու ուղղակիորեն անպատճառ խլելը մարդու կյանքը մարդկային ամենամեծ հիմարություններից են, որոնք խանգարում են ապրելու միասին` եղբայրաբար, հաշտ ու բարի:

All the world's people, tribes and nations are equal; there is no nation above the other, there is no one more than the other therefore, give tribute to racism, low to consider those who are different from us, warfare and direct capture human life is one of the greatest fools in humanity, which interfere with living together, brotherly, honest and kind. Ռասիզմ կամ ռասայականությունը գիտակցական կամ անգիտակցական համոզմունքն է մեկ ռասայ՝ մյուսի նկատմամբ ունեցած հատուկ գերակայության մասին: Ռասիզմի գաղափարը դեռ վաղուց եղել է մարդկության պատմության մեջ, ինչպես սևամորթների ու սպիտակամորթների կռիվը ԱՄՆ-ում, որից հազարավորները ստրկացվեցին, մյուսներն էլ զոհ դարձան, այն պատճառով, որ արտաքնապես տարբերվում էին այդ պահին ուժեղ համարվողներից:

Racism or racism is a conscious or unconscious belief that one race is about a particular priority over another. The idea of racism has long been in the history of humanity, like the black and white fight in the United States, thousands of whom have been, enslaved, and others have become victims of the fact that they were outwardly different from those considered strong at that moment.
 Living Together Quotes
You never know what people live through. Be kind to all people.”
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind


Դուք երբեք չգիտեք ինչ եր են մարդիկ հաղթահարում։ Բարի եղեք բոլոր մարդկանց նկատմամբ։
     Լեյլա Գիֆթի Ակիտա, Իմաստության մարգարիտները․ Մեծ միտք


“Be humble, be gentle, be kind.”
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind

Եղեք խոնարհ, եղեք նրբանկատ, եղեք բարի։
     Լեյլա Գիֆթի Ակիտա, Իմաստության մարգարիտները․ Մեծ միտք
 
“No human being should be maltreated under any circumstances. We are all wonderful creation of God. May we affectionately love one another.”
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind

Ոչ մի մարդու չպետք է վատ վերաբերվել ցանկացած հանգամանքներում։ Մենք բոլորս Աստծո հրաշալի ստեղծագործություն ենք։ Եկեք սիրենք միմյանց։
     Լեյլա Գիֆթի Ակիտա, Իմաստության մարգարիտները․ Մեծ միտք


Learn to live together with other people”
Lailah Gifty Akita
Սովորեք ապրել ուրիշների հետ միասին։
     Լեյլա Գիֆթի Ակիտա
 
“May our hearts be filled with great love for one another.”
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great mind
Թող մեր սրտերը լցվեն միմյանց նկատմամբ մեծ սիրով։
     Լեյլա Գիֆթի Ակիտա, Իմաստության մարգարիտները․ Մեծ միտք
 
“Look for a miracle in every encounter.”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!
Ամեն մի հանդիպման մեջ փնտրեք հրաշք։
     Լեյլա Գիֆթի Ակիտա, Իմաստության մարգարիտները․ Մեծ միտք
 
“We are one human family.”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!
Մենք մեկ մարդկային ընտանիք ենք։
     Լեյլա Գիֆթի Ակիտա, Իմաստության մարգարիտները․ Մեծ միտք
 
“Peace in the home is the peace for the community.”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!

Տան խաղաղությունը, խաղաղությունն է հասարակության համար։
     Լեյլա Գիֆթի Ակիտա, Իմաստության մարգարիտները․ Մեծ միտք
 

“We can find peace among ourselves, when we find peace with nature.”
Lailah Gifty Akita, Think Great: Be Great!

«Մենք կարող ենք խաղաղություն գտնել մեր մեջ, երբ մենք խաղաղություն ենք գտնում բնության հետ»:
     Լեյլա Գիֆթի Ակիտա, Իմաստության մարգարիտները․ Մեծ միտք

16th of March
write a situation or a story based on the Unit 21/Destination B1
Now everything has changed very much. Between our parents and our childhood there are many differences. They could not watch everything on TV, on Internet before, and now everything is possible. We are able to communicate with each other, share with links, with news. Now even there are media schools, where they teach only by computers and phones. If it was not possible to look for someone and find it now you see if he or she is online?

Prepare 5 questions to ask your friends.

1. What is your favorite book? Tell about it.
2. What is your favorite phone company?
3. What a computer game, do you play?
4. What’s the craziest video you’ve ever seen?
5. What food do you prefer to eat?

Research work. Different manners from different parts of the world
Tips for travelers

I love to travel very muchTraveling is very interesting, but there are some issues which should be carefully considered before traveling. For example: 1. Copy all important documents in two copies - this is for direct security.
2. Appropriate dress is very important.
3. All issues related to this country should be clarified beforehand.
4. Take care of health, take first aid supplies.
5. Get road insurance
6. Buy Medical Insurance.
7. The necessary phone numbers are also important.
8. If you are in a foreign country, you need the international phone card too.
9. Plan your route before departure.

The most important thing before traveling, you have to solve financial issues: road cards. You need to buy a country's currency, where you are going to leave, and you should be very careful about your money.
It's desirable to get interested in this place when traveling to a country or city, get information or hire a guide. Having important information about the country, it will be more interesting to see places you have read or seen about.
Regardless of, where you parked, you can meet people who have the same world outlook, as you. This is one of the fun things to do when traveling. But it is also very interesting to interact with other people who have another ideas, with whom you can easily overcome language barriers, get new interesting information.
We live in an era where airplanes, buses, trains and taxis can reach us anywhere in the world. But if you want more adventure and exciting journey, can think about alternative options. For example: By boat you can spend less money. When you reach the point of the world, where you planned on a bicycle, horseback, or foot, it drastically changes the entire content of the journey and is almost always good.
I think, that traveling is the best form of recreation.


Table manners in different countries or in general.

 

Home task for 15th of March
Headway. Slide 33 ex 3
Ex. 3
1.  I think we should buy some guidebooks. They will give us a lot of information.

2. I do not think we do not take plenty of sun cream. It will be really, hot.
3. I do not think we should pack too many clothes. Our bags will be too heavy, carry.
4. I do not think we should take anything valuable. We might lose it.
5. I think we should go to Japan first. I have some friends there.
6. I do not think we should go anywhere dangerous. That would be really, stupid.
7. I think we should have some vaccinations. We do not want to get ill.
Reading side 35 How not to behave badly abroad
Write a review on your favorite book or film / use the questions/ slide28, ex 4
The last film that I have watched was the film «Space between Us», directed by Peter Chelsom. The film is about a boy named Gardner Elliot, who grew up in a secret laboratory in Mars after his mother died during childbirth. Having fallen to the earth, he meets a girl with whom he was communicated through correspondence. Together they go looking for the boy's father whom he never saw. The film shot began on September 14, 2015, in Albuquerque, New Mexico. The script writers are: Peter Chelsom, Allan Loeb, and Tinker Lindsey. The actors are: Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugino, Gary Oldman, B. D. Wong, Janet Montgomery, and Scott Takeda The genre is fantastic and romantic. In film most off all I liked the shooting part of Mars. The film was released on February 3, 2017 by STXfilms.
 
02.03.18. Hometask Destination, Unit 21 “Sending and Receiving” Write either sentences or situation  using the words fron the Vocabulary. Don’t forget to write  warm -up questions .
Now everything has changed very much. Between our parents and our childhood there are many differences. They could not watch everything on TV, on Internet before, and now everything is possible. We are able to communicate with each other, share with links, with news. Now even there are media schools, where they teach only by computers and phones. If it was not possible to look for someone and find it now you see if he or she is online?


01.03.18 Hometask Headway, slide 22  A  native american folk tale slide 24. ex 4
2. Write the past forms of these irregular verbs from the article.
Wake – woke – woken            leave – left - left
Hear – heard - heard               hold – held - held
Find – found - found               think – thought – thought 
Keep – kept – kept                  catch – caught – caught 

4 Write the questions to these answers.
1 Because he wanted to go to the toilet.
Why did he wake up?

1 They were in bed.
Where were they? 

3 Because he heard a noise and saw a light on.
Why was he so happy?

4 Two.
What will be added to one plus one?

5 They told him they were friends of the family.
Why were they in their home?

6 In a drawer in the kitchen.
Where are the bags?

7 At 4 a.m.
When does the film begin?

8 The next day. (When ... find out about... ?)
when will the cake be ready?

9 Last week.

When was your birthday?


26.02.18  Hometask Writing
Choose  one of the topics given below and  comment on . See  the following plan:
Which is the  best way to achieve success

I think there are rules for success. The best way to succeed is education. The more a person learns, the more he can reach his goal, and that's already a success. To succeed, you have to deal with your favorite work, and if something goes wrong, you must not be upset. You must always be eager to study new things, you must learn to fail, learn on mistakes and try again.

22.02.18
Headway slide 18, The Clown Doctor/ read and learn the new words
Tricks - հնարքներ
Wards - կանխել
Nonsense - անհեթեթություն
Sick - հիվանդ
Cheerful - ուրախ
Frightened - կենսուրախ
Plaits - շերտեր
Operations - գործողություններ

Hometask for the 15th of  February
Headway Intermediate. Write  all the unknown words from the  text and learn ” ”Wonders of the  modern world”
wonders - հրաշալիքներ
structures - կառուցվածքներ
scientific - գիտական
achievements - ձեռքբերումներ
mankind - մարդկություն
benefited - շահել
estimated - գնահատված
commercialized - առևտրայինացված
politicians - քաղաքական գործիչներ

nuclear - միջուկային

04.02.18
Fill in the correct form verb – All Tenses
1. I saw a great film yesterday. (see)
2. Have you ever bought a new car? (you ever buy)
3. I met him last Monday. (meet)
4. The band was playing while I was writing. (play, write)
5. She bought the new car in 2005. (buy)
6. Her mother has lived in Victoria for the past five years. (live)
7. They had already been in Germany when we arrived a few days ago. (already be)
8. Are you planning to get married? (you plan)
9. I have  hadso much fun since I was a kid. (have)
10. When I got up I looked out of the window and saw that it was raining. (look, see, r for Smith and Brothers before she came to work for us. (work)
12. I have  seen three movies so far this week. (see)
13. How long have you been waiting for me? (you wait)
14. I flew over Loch Ness last week. - Did you see the Loch Ness monster? (fly, you see)
15. I’m afraid I’m not hungry. I have already eaten. (already eat)
16. Peter was playing  football in the afternoon when he got the call. (play)
17. “What were you doing between 9 and 12 yesterday morning”, the detective said. (you do)
18. He kept looking at her, wondering where he had seen her before. (see)
19. The doctor’s waiting room was full of people. Some were reading a magazine, a woman was knitting and a child was playing with a doll. Suddenly the door opened and a nurse came out. (read, knit, play, open, come)
20. Travelling has become much easier and more comfortable in the past hundred years. (become)
21. I have been baking cake. That’s why my hands are full of flour. (bake)
22. When I first came to this house it was quite a noisy area. (be)
23. He twisted his ankle while he was skiing. (ski)
24. Do you ever lock the doors before you leave the house? (you ever lock)
25. My best friend and I have known each other for 15 years. (know)
26. Jack usually smokes but he doesn't smoke when his father comes. (smoke,
not smoke)
27. Have you had breakfast yet? – Yes I had it together with Sue at 7. (you have)
28. I did this kind of work when I was a small boy. (do)
29. He was reading the paper when his wife came home. (read)
30. He has been speaking  for an hour now. I’ll be finished soon. (speak)
31. How long have you known John and Maria?- We met the couple over thirteen years ago. (you know)
32. He had lived in Oxford for two years and when his mother died he moved to London. (live)
33. After Harry had finished his work he called Jude from the office. (finish, call)
34. You have been doing your homework for two hours. Haven’t you finished yet? (do)
35. He always goes to the supermarket alone, but today he is taking his son with him. (go, take)
36. He never works in the evening, only on Sundays. (work)
37. I have never been to South America but I have been to New York several times. (never, be)
38. Has anyone seenJean? – No, she probably went to her friend’s place. (anyone, see)
39. I went to the bank yesterday but when I got there it was closed. (go)
40. She has been in school all day. (be)
41. Lee has been late every day since Tuesday. (be)
42. Herbert’s father has never forgottenhis son’s birthday (never forget)

43. I didn't finish my report because I had a problem with my computer. (not finish)

02.02.18
For  Extra  Classes/ Hometask
• why people like taking pictures
People like taking pictures to publish in social networks, show pictures of their friends. I think that pictures has one main reason, so that after many years it may be possible to look up and to rely on ancient times. 

• why taking photos is more popular today than it was in the past
There were no photos in the past, because there were not many cameras as well as it is now, and people were visiting special places to take photos.

• what the best photo you have ever taken

In the summer, whenever we go out of town, I try to make nice photos. Even though I do not like to take pictures.


30.01.18
Make up  sentences using the following tenses/Present Simple, Present Cont. Present Perfect, Past Simple,Past  Cont. Past Perfect/ 5 sentences  each.
29.01.18
Class survey.
What do you enjoy doing?
I like watch films in my free time.

How often do you watc TV?
I watch TV very often.

What TV programs do you like to watch?
I like watch sitcoms.

Do you prefer TV or Internet, and why?
I prefer the Internet, because I can chat with my friends.

What TV program would you recommened to your friend?
I will recommend my friend to watch show program.


13.12.17
Don’t forget  to write  your  Christmas stories….
I am a Christmas tree

When winter come and New year  approaches they take me out of the box and start to decorate. I am happy when I am decorated with beautiful garlands, but when they light I  shine, I become more beautiful, I become a winter symbol. And on the New Year's Eve  people get more beautiful and their eyes shine. And begins the fireworks. Everyone is happy, children are singing, dancing around me. In the morning when I wake up, I see a lot of presents under me. When children see these gifts, they are very happy, their eyes shine as I am shining. All dance around me, give presents to each other, give best wishes to each other. But in a few days, they put me in the box and I am very sad. Now I am looking forward to the next New Year to decorate me with beautiful garlands.


Translations
Choose one of interesting new traditions  and translate

New Year's Celebrations and Events in Italy
Italians love festivals and the ending of the old year and beginning of the new year, il capodanno, is a great time to celebrate in Italy.

New Year's Eve in Italy - La Festa di San Silvestro
La Festa di San Silvestro is celebrated December 31 on New Year's Eve. As with most Italian festivals, food plays a major role.

Families and friends get together for a huge feast. The star of the dinner is lentils, symbolizing money and good fortune for the coming year.

Traditionally, the dinner in many parts of Italy also includes a cotechino, a large spiced sausage, or a zampone, stuffed pig's trotter. The pork symbolizes the richness of life in the coming year. 

Fireworks and Dancing
Huge midnight fireworks  displays celebrate the coming of the new year. Most towns have public displays in a central square but private parties will also include firecrackers or sparklers, too, and will continue for a long time.

Naples is known for having one of the best and biggest New Year's fireworks displays in Italy. Some smaller towns build a bonfire in the central square where villagers will congregate into the early morning.

If you're near the coast, lake, or river you will hear boats and ships blowing their horns. 

Dancing is also popular and many towns have public music and dancing before the fireworks. Rome, Milan, Bologna, Palermo and Naples put on huge popular outdoor shows with pop and rock bands. These events can sometimes be seen on television, too. 

More New Year's Eve Traditions in Italy
Guests of private or public parties are sometimes entertained with a game called "Tombola", similar to Bingo. 

The New Year is also celebrated with spumante or prosecco, Italian sparkling wine. New Years parties, whether public or private, will often last until sunrise in order to watch the first sunrise of the newborn year. 

An old custom that is still followed in some places, especially in the south, is throwing your old things out the window to symbolize your readiness to accept the New Year.

So, keep an eye out for falling objects if you're walking around near midnight! 

Oh, one more thing, don't forget to wear your red underwear to ring in the new year! They say it'll bring you luck in the coming year.

Ամանորյա տոները և միջոցառումները Իտալիայում
Իտալացիները սիրում են փառատոներ, հին տարվա ավարտը և նոր տարվա սկիզբը, Կապոդանոն մեծ տոնակատարության ժամանակ է Իտալիայում։

Նոր տարվա նախորեն Իտալիայում - Սան Սիլվեստրոյի փառատոնը
Սան Սիլվեստրոյի փառատոնը նշվում է դեկտեմբերի 31-ին, Նոր տարվա նախորեին։ Ինչպես  Իտալական շատ փառատոներին, այստեղ նույնպես ուտելիքը գլխավոր դերն է կատարում։ 

Ընտանիքներով և ընկերներով հավաքվում են մեծ խնջույքի համար։ Ճաշի աստղը ոսպն է, որը խորհրդանշում է գալիք տարվա համար հարստություն և բախտավորություն։ 

Ավանդաբար Իտալիայի շատ մասերում ընթրիքի մեջ ներառում է նաև՝ կոտեխինո, մեծ համեմված երշիկեղեն, կամ զամպոն լցոնված խոզի տոտիկներով։ Խոզի միսը խորհրդանշում է գալիք տարվա կյանքի հարստությունը։ 

Հրավառություն և պար 
Կեսգիշերվա հրավառությունը ցուցադրում է գալիք Նոր տարվա սկիզբը։ Շատ քաղաքներ ունենում են հրապարակային տոնակատարություններ՝ կենտրոնական հրապարակում, բայց առանձին երեկույթները հրավառությամբ նույնպես շարունակվում են երկար ժամանակ։

Նեապոլը հայտնի է Իտալիայում ցուցադրվող ամենամեծ Նոր տարվա հրավառությամբ։ Որոշ փոքր քաղաքների կենտրոնական հրապարակներում վառում են խարույկ, որտեղ գյուղացիները հավաքվում են վաղ առավոտյան։

Եթե դուք մոտ եք ափին, լճին կամ գետին, դուք կլսեք փոքր և մեծ նավակների շչակների ձայնը։  

Պարը նույնպես հայտնի է։ Շատ քաղաքներում կա հանրային երաժշտություն և պարեր հրավառությունից առաջ։ Հռոմը, Միլանը, Բոլոնիան, Պալերմոն և Նեապոլը հագեցած բացօթյա շոուներ է դնում պոպ և ռոք խմբերի մասնակցությամբ։ Այդ միջոցառումները երբեմն կարելի է դիտել հեռուստատեսությամբ։ 

Մի քանի Նոր տարվա սովորություններ Իտալիայում
Հասարակական և առանձին երեկույթների հյուրերը երբեմն զվարճանում են «Թոմպա» կոչվող խաղով, որը նման է Բինգոյի։ 

Նոր տարին նաև նշվում է սպումանտեյով և պրոսեկոյով՝ իտալական շողշողացող գինով։ 

Նոր տարվա երեկույթները լինեն դրանք՝ հասարակական թե անհատական հաճախ  տևում են մինչև լուսաբաց, որպեսզի դիտեն գալիք տարվա առաջին արևածագը։

Հին սովորույթին որին դեռ ետևում են  որոշ տեղերում, հատկապես հարավում՝ պատուհանից հին իրերը նետելն է, որը խորհրդանշում է պատրաստակամությունը դիմավորել Նոր տարին։ Այսպիսով ուշադիր եղեք ընկնող առարկաներին եթե դուք զբոսնում եք կեսգիշերին մոտ։

Եվս մեկ բան, մի մոռացեք կրել նոր կարմիր ներքնազգեստ, որ դիմավորեք նոր  տարին։ Ասում են այն բերում է հաջողություն գալիք տարում։  11.12.17 հանրակրթ:
Make up sentences or invented stories using the words on slide 58 Destination B1″ Byuing and selling”
Can I look true your catalouge to choose what color to dye my hear. 

Today I want to go to the bank and change coins with banknotes. 

You have to pay your debt, otherwise you will be put into prison.

The teacher required the pupils, to do their homework. 

I have my invest in this business. 

This product will be exported very soon. 

The judge will make his decision in an hour.

One of Ann's most valuable items was lost. 

He made the decision and started to learn programming.

Factories create a lot of waste30.11.17 հանրակրթ
Answering the following questions write about your best friend
How long have you known him/ her?
Where did you meet?
Why do you get on well?
What do you have in common?
Do you ever argue? What about?
What do you have in common?
How often do you see each other?
How do you keep in touch the rest of the time?
Have you ever lost touch. Why? When?
Do you think you’ll stay friends?

One of my close friends is Liana. I have known her for 2 years. For the first time we got acquainted at school, when she first admitted to our school. Almost everyone says, that I and Liana are very liek each other. But I think that we are a like by our characters. I see Liana almost every day. When we are not togheter, we spend  time togheter by the internet. During the 2 years, there has not been such a case, that we have quarrilid with each other and not get into contact. I think, that our friendship will last for a long time.


27.11.17
Things that changed the world./find interesting materials on food, reastaurans, seeds/

Computer:
Major shoutout to the mechanical engineer Charles Babbage for laying the foundation to this remarkable and most reliable invention. In the early 19th century, the "father of the computer" conceptualized and invented the first mechanical computer. Although there's no single inventor of the modern computer, the principle was proposed by Alan Turing in his seminal 1936 paper. Today, computers stand as the symbolic representation of the modern world.

Internet:
Unlike the bulb or the telephone, the Internet has no single “inventor." Instead, it has evolved over time. It started in the United States around the 1950s, along with the development of computers. Since the mid-1990s, the Internet has had a revolutionary impact on technology, including the rise of electronic mail, instant messaging, voice over Internet Protocol (VoIP) telephone calls, and two-way interactive video calls.

World Wide Web:
The Internet is a networking infrastructure. Whereas the World WIde Web is a way to access information over the medium of the Internet. The father of the World Wide Web is a British Computer Scientist, Tim Berners-Lee. While working as a software engineer at CERN in Geneva, Switzerland, Tim noticed that the difficulty in sharing information. In 1989, this leads to a proposal “Information Management: A Proposal”. However, it was not immediately accepted. By October 1990, three Tim laid the foundation to the web through HTML, URL, and HTTP technologies. April 1993, marked an important step in the history of Web. The decision to use the web for free was announced. To this day, the Web gleamed an encyclopedic wave of inventiveness. The web rapidly changed the traditional way and influenced the development of various industries.

Credit Cards:
During the dawn of 20th century, people paid for everything with cash. The idea of credit cards started around 1950 by Ralph Schneider and Frank McNamara, founders of Diners Club, to consolidate multiple cards. While technology continues to advance, the idea of paying for everyday purchases with a card has now become the norm.


About food
Food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. It is usually of plant or animal origin, and contains essential nutrients, such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, or minerals. The substance is ingested by an organism and assimilated by the organism's cells to provide energy, maintain life, or stimulate growth. Historically, humans secured food through two methods: hunting and gathering and agriculture. Today, the majority of the food energy required by the ever increasing population of the world is supplied by the food industry. Food safety and food security are monitored by agencies like the International Association for Food Protection, World Resources Institute, World Food Programme, Food and Agriculture Organization, and International Food Infrmation Council. They address issues such as sustainability, biological diversity, climate change, nutritional conomics, population growth, water supply, and access to food. The right to food is a human right derived from the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, recognizing the "right to an adequate standard of living, including adequate food", as well as the "fundamental right to be free from hunger".

About restaurant
A restaurant or an eatery, is a business which prepares and serves food and drinks to customers in exchange for money. Meals are generally served and eaten on the premises, but many restaurants also offer take-out and food delivery services, and some offer only take-out and delivery. Restaurants vary greatly in appearance and offerings, including a wide variety of cuisines and service models ranging from inexpensive fast food restaurants and cafeterias to mid-priced family restaurants, to high-priced luxury establishments. In Western countries, most mid- to high-range restaurants serve alcoholic beverages such as beer, wine and light beer. Some restaurants serve all the major meals, such as breakfast, hunch, and dinner. Other restaurants may only serve a single meal or they may serve two meals or even a kids meal.

About seeds
A seed is an embryonic plant enclosed in a protective outer covering. The formation of the seed is part of the process of reproduction in seed plants, the  spermatophytes, including the gymnospernm and angiosperm plants.
Seeds are the product of the ripened ovule, after fertilization by pollen and some growth within the mother plant. The embryo is developed from the zygote and the seed coat from the integuments of the ovule. Seeds have been an important development in the reproduction and success of gymnosperm and angiosperm plants, relative to more primitive plants such as ferns, mosses and liverworts, which do not have seeds and use water-dependent means to propagate themselves. Seed plants now dominate biological niches on land, from  forests to grasslands both in hot and cold climates. The term "seed" also has a general meaning that antedates the above—anything that can be sown, e.g. "seed" potatoes, "seeds" of corn or sunflower "seeds". In the case of sunflower and corn "seeds", what is sown is the seed enclosed in a shell or husk, whereas the potato is a tuber.
Many structures commonly referred to as "seeds" are actually dry fruits. Plants producing berries are called baccate. Sunflower seeds are sometimes sold commercially while still enclosed within the hard wall of the fruit, which must be split open to reach the seed. Different groups of plants have other modifications, the so-called stone fruits have a hardened fruit layer fused to and surrounding the actual seed. Nuts are the one-seeded, hard-shelled fruit of some plants with an indehiscent seed, such as an acorn or hazelnut.


Flashmob
I. Think of reasons for doing these things, for example: play the lottery – I play the lottery with some hope to win the jack pot.
I study... - I study to have a job in the future.
People work to... - People work to earn money.
We sleep to... - We sleep to restore our strengths.
I go to the gym to... - I go to the gym to have a beautiful structure.
 I learn English  to... - I learn English to become a teacher.
I am learning to cook to... - I am learning to cook to prepare delicous dishes.
People plant treess to... - People plant treess to preserve nature.

II. Some difficult cases of turning direct speech into reported speech.
He said, “No, thank you”  
He refused, saying ''thank you''

He said, “Yes, please. I’d like a cup of coffee with a piece of cake.”
He said that he would like a cup of coffee with a piece of cake.

He said, “You are from Armenia, aren’t you?”
He asked me, if I was from Armenia, or not

He said, “I am sorry for keeping you waiting.”
He said that he was sorry for keeping me waiting.

He said, “Are you coming with us or do you prefer to stay at the hotel?”
He asked, if I was coming with them or I preferred to stay at the hotel.

Some educators say that homework is very useful, others are of the opinion that teachers should cover the teaching material during the lesson, and there is no need to give homework to students. What is your opinion?
If the responsible student does homework, of course it gives him profit. I think, if the student doesn't do activities out of school, he can do classes, two or three hours at home, repass the past day's lessons and remember them.

17.11.17
Write either an invented story or make up sentencesb using Passive Voice.
1. When I went home, Ani had not dressed,  washed, combed.
2. The car rolled into the canyon, due to carelessness of the driver.
3. Mark Twain's book was read  by children.
4. The fire spread through the whole   forest.
5. Writing about the poets, I liked their activites very much.
6. Opening the closet, I saw a lot of sweets.
7. Looking through the pages of encyclopedia, I came across  an interesting word.
8. The stones breaking  from the cliff,  were falling on  the road.
9. Watcing the fim, Ann got  very excited.
10. Listening to  this song, I really liked it.

10.11.17
Հանրակրթ: Write a problem and give some advice.

Problem:
Hi! I am Ann, 16 years old. I love singing very much and my future I see in the song scene. My parents also know, that I love singing. But there is one problem, they do not want me to become singer, that is why they do not take me to  singing lessons. They  tell me onstantly, that I must become a  doctor, even without my desire.

Advice:
I think that  parents must not  make decisions, instead of a child, because It is the future of the child  and not  theirs. If the child does  what she does not want, she will not do it  well . I would  advice to speak seriously with parents, even do  what they want, but on condition they let  child learn what she wants.

05.11.17
Problem Page .Dilemas slide 67
Read Paul's Story: I would advice her to  listen to his friends and do whatever she wants. She wants to live abroad and  paint and write poetry and if the desire is great she must surely reach it.

I think that people are not slaves of phones, each one decides how to use his cell phone. We can't get on the way to those who use the phone everywhere, in restaurants, on train and on bus. They just have to do it so as  not to   interfere with other people..

Going places.
Grammar. Time clauses . Practise slide 73 ex 4,5

Ex. 4
1. I have a bath when I go to bed.
2. I'm coming to London tomorrow, I'll ring you before I arrive.
3. If it's a nice day tomorrow, we can go swimming.
4. Wait here until I get back.
5. If you have any problems, just ask for help.
6. I want to get home until it gets dark.
7. I'm going to have driving lessons before I pass my test.
8. Give me your address before you go home.

Ex. 5
Paul: Bye, darling. Have a good trip to New York.
Mary: Thanks I'll ring you as soon as I arrive at the hotel.
Paul: FIne. Remember I will go out with Henry tonight.
Mary: Well, if you are out while I ring I will  leave a message on the answerphone so you know I've arrived safely.
Paul: Great. What time do you expect you'll be there?
Mary: When the plane arrives on time, I will be at the hotel about 10.00.
Paul: All right. GIve me a ring when you know the time of your flight back, and I will pick you up the airport.
Mary: Thanks darling. Don't forget to water te plants while I am away.
Paul: Don't worry. I won't. Bye!

23.10.17
Headway. slide 63. Dos and Don’ts
Think about about the topic and write the list of your Do’s and Don’ts
They really don't know what will happen.
Joe was doing sums aloud.
I see a face I don't recognize.
I'm doing English, German, and History’
he doesn't smoke, drink, or do drugs.
What can I do for you?

19.10.17 հանրակրթ.
Find an article about famous couples in Armenia and abroad
George Timothy Clooney born May 6, 1961, he is an American actor, director, producer, screenwriter, activist, businessman, and philanthropist. He has received three Golden Globe Awards for his work as an actor and two Academy Awards, one for acting in Syriana and the other for co-producing Argo.
Amal Clooney born 3 February 1978 is a barrister at Doughty street Chambers, specialising in international law and human rights. Her clients include Julian Assange, the founder of WikiLeaks, in his fight against extradition. She has also represented the former prime minister of Ukraine, Yulia Tymoshenko, and Egyptian-Canadian journalist Mohames Fahmy.  Recently in one of the broadcast shows on the American CBS channel George Clooney and Amal Clooney reported that they are goinng to have twins. <<The Daily Mail>> reported that the twins will be born in June.
George and Amal Clooney married Since September 27, 2014: During his many years of being one of Hollywood’s most eligible bachelors, George dated his fair share of women. But it only took four months of dating British Humanitarian Lawyer Amal Alamuddin to know it was time to take himself off the market.
The couple planned an event-filled weekend for their guests, with an itinerary filled with dinners, cocktails, and more. They arrived in Venice in style, aboard a boat aptly named the Amore. During a previous appearance on the Late Show with David Letterman, the 55-year-old actor revealed, "We met in Lake Como. She was a friend of a friend who came to visit and then I chased her for many months, calling and writing, those kinds of things." George also admitted to Ellen DeGeneres that "from the minute we met, we just sort of felt like we were going to be together." George Clooney and Amal Clooney live very happily.


18.10.17 հանրակրթ.
Destinatin B1 Unit 7, slide28

A) 1. On Monday, she is meeting Alison at friends cafe.
2.  On Tuesday, she is going shopping with mum.
3. On Wednesday, she is catching train in Brighton.
4. On Thursday, she is spending day with Charlie in Brighton.
5. On Friday, she is catching train at home 10 am.
6. On Saturday, she is working in Dad's shop all morning.
B) 1. This year more than a million tourists will visit our local area.
2. I'm sure we  shall find your bag soon. Where did you last see it?
3.  Will you lend me some money until Saturday.
4. Everything on the menu looks delicious! Erm... I shall have Chicken KIev, please.
5. I shall take you to the bus station, if you like.
6. One day, people will live on Mars in special buildings.
7. No, there won't be any problems with delivering your new furniture next week.
8. Shall we come at six to help you get things ready for dinner?

C) 1. When I grow up, I will play guitar in a rock group!
2. Rick and Mark  are starting going to the gym twice a week.
3. Has Lauren told her mum about what happened?
4. I am looking on the Internet for information about snowboarding.
5. No, Nadine has not invited everyone from class-just  her close friends.
6. Will Harry be ready on time or not?
7. Careful! You will break something with that ball! Go outside!
8. I am lieing down for half an hour. Call me at six o'clock.

D) 1. My plane leaves the airport here at nine o'clock and we 2. shall arrive in Paris two hours later. We then 3. will take the tran from the airport to the city. We'll have a great week, and ten we 4. shall come back on the 17th. I can't wait!'

E) 1. Oscar says he will do the washing-up after dinner.
2. I'm a bit scared because I am seeing the dentist this afternoon.
3. What are you going to do this evening?
4. will you tell Rupert I'm sorry about yesterday?
5. My dad is going to grow a beard, but my mum doesn't like te idea.
6. I have  to revise tonight because we will have an exam tomorrow.
7. I will remember this day for the rest of my life!
8. Are you going to Australia next Christmas?
9. I'm sure you will pass your driving test. Don't worry.
10, If you want me to, I will complain to the manager about it.

F) 1. Have you made plans for the summer?
Yes we are going to Spain.
2. We're moving house tomorrow.
Really?  I'll help.
3. Do you need this paintbrush?
Ah yes will you pass it to me, please?
4. What do yo want to be when you grow up, Stevie?
I am going to be a scientist. Thats what I want to do, anyway.
5. John is a better player than Martin, isn't he?
Oh Yes, He will win the match tomorrow, I expect.
6. The weather has been terrible, hasn't it?
Yes, I think it's going to rain again later.


13.10.17
Հանրակրթ․
1. Ես փորձագետ չեմ, ես սկսնակ եմ։
I am not an expert, I am a beginner.
2. Ես վերջերս շատ հաջողություններ եմ ունեցել։
I have had a lot of success recently.
3.  Երեկ չկարողացա անգիր սովորել բանաստեղծությունը։
Yesterday I couldn't learn poetry by heart.
4. Նա չկարողացավ պատասխանել բոլոր հարցերին, և կարծում եմ, որ ձախողել է։
She couldn't answer all the questions and I think she has failed.
5. Խնդրում եմ հանձնել ձեր գրավորները։
Please hand in your papers.
6. Կարծում եմ իմ կրթությունը հնարավոություն կտա ինձ գտնել լավ աշխատանք։
I think my education will give me an opportunity to find a good job.
7. Ինչ կարծիք ունես դու, այս հարցի վերաբերյալ։
What do you think of this matter?
8. Նա շատ տաղանդավոր է երգի ասպարեզում։
She is very talanted at singing.
9. Ես չգիտեի ինչ ասել, այդ իսկ պատճառով ես երկմտեցի (եկմտել-hesitate) մինչ պատասխանելը։
I didn't know what to say, for that reason I hesitated before answering.
10. Ես հույս ունեմ, որ կհաջողեմ այս գործում։
I hope, I will succeed in this.

12.10.17
Tale of Two Millianaries / write the summary and retell
Write down all the unknown words.
spolit - փչացած
stocks - բաժնետոմսեր
argued - վիճել
ragged - փնթի
injured - վիրավորվել
cheques - ատուգումներ
attack - հարձակում
poverty - աղքատություն 

11.10.17 հանրակրթ:
Destination.Unit 6 . Learning and doing
Make up a situation or an invented story using the words from Unit 6
Recently it was announced a competition, good dancers had the opportunity to win and go to the USA to study with talanted dancers. I had good skill to dance, and I decided to take part in that competition. It consisted of three stages. At the third stage, I failed, but they gave me another chance and passing it successfuly I could go to the USA. At the airport I had problems with my passport. The problem was that the photo of my passport was old but it didn't expire. They left me to pass when I opened my instagram and showed the photo of my childhood. Despite this little incident I was able to fly to the USA and start to learn dance better with talanted dancers.

9-րդ դասարան

Project - Interesting to know...

Մայիսի 15-ից 19-ը
Դաս առաջին
Տնային առաջադրանք– Write your own essay about means of communication.
Today the means of communication very developed, people are able to communicate with each other in any way. Phones, radios, computers, tablets, TVs,  these are all means of communication, which can one another something reported. Now more popular are phones, people through phone programs and internet are able to contact each other within seconds. I use computer and tablet for classes. I use TV for to watch interesting films and programs. But most I use my phone. In phone I use messenger, viber, skype, facebook, instagram, for communicating with friends and relatives. I think the timing means us many opportunities to from everything for information. 
Դաս երրորդ
Տնային առաջադրանք-Write and essay “My summer holidays”
Most people like to leave their places on holidays. Some prefer a quite rest in the country or at their dachas. Others go to the seaside and enjoy swimming and sunbathing on the golden beaches of the South. A lot of people are crazy about travelling and feel great visiting new places, getting more impressions and knowledge about them.
As for me, I prefer going to the country on holidays. Almost every summer I visit my grandparents there. This summer was not an exception. In June I stayed in the country for about a month. There I enjoyed fresh air, pleasant views of the surrounding nature. I helped my grandma and grandpa about home and in the garden. I watered plants and weeded the garden, mowed the long grass. Besides my grandparents, I have some friends in the country. This summer we went fishing and camping together. It was fun to play ball on the grass! Also we liked lying in the sun and bathing in the river. In the evening we went boating on the lake. We went to the forest and gathered raspberries. It was a real pleasure to stay out of town! In July I went abroad, namely, to Finland with my parents and a little sister. We were touring by car around the country, so we could see a lot of new places. I had a good time in this country! In August I stayed in the town reading books, playing football with my friends and preparing for school.
So, I spent my holidays very well and had a good rest!

Ապրիլի 25-ից 28-ը
Դաս առաջին
Տնային առաջադրանք– ex. card 6
Examination card 6
I. Read the text and answer the questions.
1. d) An Englishman was short of money and paid only for his tickets. 
2. a) He knew that they’d throw him out into the sea.
3. a) Was ashamed as he couldn’t pay for his dinner.
4. b) He paid for his meal with the ticket.

II. Write the verbs in the right tense form.
English life is full of traditions and the English are known to be conservative. They are accepted things which are fimiliar to them, and they are suspicious of anything that is strange and foreign. Many English people are very reserved and don't talk to others, especially foreigners. Englishmen do not like displaying any emotion even in dangerous and tragic circumstances. If you present yourself to him without an introduction, he is likely to treat you with suspicion.    

III. Translate the sentences from Armenian into English. 
1. Այս տիկինը շատ հարուստ է և նա իր ամբողջ ժամանակը անցկացնում է ճամփորդելով:
This lady is very rich and she spends all her time traveling.
2. Երբ պրն. Սմիթը և նրա ընկերները կանգնեցին պանդոկի մոտ, արդեն շատ ուշ էր:
When Mr. Smith and his friends stoped near the pub, it was already too late.
3. Անգլերենը ժամանակակից տեխնոլոգիաների աշխատանքային լեզուն է:
English is the working language of modern technologies.
4. Դուք նույն ինստիտուտն եք ավարտել, այնպես չէ:
You have finished the same institute, haven't you?
5. Ես չճանաչեցի Լիլիթին, քանի որ նա շատ էր փոխվել: 
I did not recognize Lilit, because she had changed a lot.

IV. Speak on te following topic.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and about five thousand small islands. Their total area is over 244 000 square kilometres.
The United Kingdom is one of the world's smaller countries. Its population is over 60 million. About 80 percent of the population is urban.
The United Kingdom is made up of four countries: England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. Great Britain consists of England, Scotland and Wales and does not include Northern Ireland. But in everyday speech "Great Britain" is used in the meaning of the "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland". The capital of the UK is London.
The British Isles are separated from the Continent by the North Sea, the English Channel and the Strait of Dover. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea.
The surface of the British Isles varies very much. The north of Scotland is mountainous and is called Highlands. The south, which has beautiful valleys and plains, is called Lowlands. The north and west of England are mountainous, but the eastern, central, and south-eastern parts of England are a vast plain. Mountains are not very high. Ben Nevis in Scotland is the highest mountain (1,343 m). There are a lot of rivers in Great Britain, hut they are not very long. The Severn is the longest river, while the Thames is the deepest and the most important one. The mountains, the Atlantic Ocean, and the warm waters of Gulf Stream influence the climate of the British Isles. It is mild the whole year round.
The UK is a highly developed industrial country. It produces and exports machinery, electronics, textiles. One of the chief industries of the country is shipbuilding.
The UK is a constitutional monarchy with a parliament and the Queen as Head of State.

Ապրիլի 18-ից 21-ը
Տնային առաջադրանք-ex. of Unit 5
Unit 5
A. By the time I arrived, everyone had left!
Steve had already seen the film, so he didn't come with us to te cinema.
Tina hadn't  finished doing the housework by seven o'clock, so she called Andrea to tell her she would be late.
Had you just spoken to Billy when I rang ?
The car broke down just after we had set off.
I didn't eat anything at the party because I had already eaten at home.
Had you heard about the accident before you saw it on TV?

B.We had dinner and then Wendy arrived. (B)
I saw the film and then I read the book. (A)
I went to bed before Dad came home. (A)
Her mum came home and then she went to bed. (B)
I arrived before Mr Banks. (A)
They bought the plane tickets and later they heard about the ceaper flight. (A)
The girls tidied the house and then the visitors arrived. (B)

C. We had just heard the news, when you rang.
I had already thought off it, before you suggested that.
When I had turned on the TV, the programme had  already started.
She was hungry all day, because she hadn't eaten anything.
I had left school, by the time I decided to become a musician.

D. She was tired beacuse she had been runing.
They were hot because they had been dancing.
The garden was flooded because it had been raining all night.
Did they crash because they had been driving too fast?
When I arrived, they had been waiting for over half an hour.
When I got there, they had been not waiting long.

E. I'd only been doing the washing-up for a few minutes when Clare came home, so se offered to finish it. (B)
Had you already given James his birthday present when we gave him ours? (A)
Gail hadn't told me that she would help me, so I wasn't angry when she didn't. (A)
Mum had been drinkiing her cup of tea for several minutes before she realised it had salt in it! (B)
We'd been getting ready all day when they called to say the party had been cancelled. (B)
It was a fantastic experience because I'd never flown in a plane before. (A)

F. Had, Been, Had, Had, Making, Been, I'd – I, yet

Ապրիլի 10-ից 14-ը
Տնային առաջադրանք– Find interesting information about London. Learn to retell the text. (for Friday)
Դաս առաջին
Nowhere in the UK is more than 70 miles (113km) from the sea! A place called Coton in the Elms is the furthest place from the sea.

It is considered an act of treason to put a postage stamp with the queen’s head upside down on an envelope!

The British eat over 11.5 billion (1,500,000,000) sandwiches every year!!

England’s first telephone directory was published in 1880 and had only 248 names and addresses (there were no telephone numbers as you had to call the operator and ask for someone’s name to get connected).

Our wonderful city London has not always had this name. In the past it has been called Londonium, Ludenwic, and Ludenburg!

In 1945, a flock of birds landed on the minute hand of Big Ben and put the time back by 5 minutes.

Big Ben is not actually the name of the clock, it is the name of the bell which is inside the clock.

There are more chickens than people in England.

Black cab drivers in London have to memorise every street and important building in London within six miles from Charing Cross and they need to take a test called ‘The Knowledge’ before they can drive a cab.

It is illegal to die in the Houses of Parliament.

In 1647, Christmas was abolished by the English Parliament. No-one was allowed to celebrate!

On average, 488 people are injured by zips and 3,078 people are injured by slippers every year in the UK.

The picture of the Queen on £1 coins show her age at the time they were made.

Windsor Castle is the oldest royal residence in the world that is still being used by the royal family.

England was part of the shortest war in history. They fought Zanzibar in 1896 and Zanzibar surrendered after just 38 minutes!Դաս երկրորդ Դասարանական  աշխատանք-Destination B-1, Unit 4
Տնային առաջադրանք-ex. of Unit 4
Unit 4
A. 1) I have already seen this film.
2) John and Julie have had their car for about a year.
3) She hasn't taken her driving test yet.
4) Sue has been a tour guide since she left university.
5) Have you ridden into town on your new bike yet ?
6) This new computer has made my life a lot easier.
7) We havn't decided what to get Mark for his birthday yet.
8) Has Paul ever met a famous person ?

B. I've never played this game before. (A)
Adam  tidied his room last night. (A)
Have you lived here since 2005 ? (A)
Carol and I went to the cinema three nights ago. (B)
It's the first time you have visited our flat, isn't it ? (B)
They haven't given the baby a name yet. (A)
Did you go to New York when you went to the States last Summer ? (A)
Have you ever sent an e-mail before ? (A)

C. The lesson hasn't started yet.
Teacher has already written on the board.
Joe and Tim have just come into the classroom.
Tony hasn't finished getting books ready. 
Christine has already openned the book.
Dave has dropped pen on the floor.
He hasn't picked it up yet. 

D. Mandy: Hi Matt. How are you ? What (1) have you been doing recently ?
Matt: Oh, hi Mandy ! Well, (2) I have been studying for my exams. 
Mandy: That sounds boring ! (3) have you been working hard ?
Matt: Very! Basically, (4) I have just been siting at my desk in my bedroom for the past three weeks and (5) I haven't been going out at all.   (6) I have been working with Michael, my best friend, some of the time, though, so at least I've had some company. How about you ?
Mandy: Well, my mum and (7) I have been painting my bedroom for the last few days.  That has been fun! And (8) we have also planing our summer holiday. 
Matt: Great! Where are you going ?
Mandy: Well, we haven't decided yet. (9) We have been looking at different places to see wich we like best.
Matt: I'm sure you'll have a great time, wherever you go. Oh by the way.   (10) I have been thinking of having a party when I finish my exams. Would you like to come ? 
Mandy: Sure! That would be great!

E. I think I've been hearing that song before.
They haven't been arriving yet, but they should be here soon. 
You've written that e-mail for over an hour. How long is it going to take you ? 
Have you been talking on the phone since eight o'clock?
Jo has already invited Shirley to dinner.
I've been reading an interview with Brad Pitt, but I haven't finished it yet.
Have the boys been playing computer games since this morning ?

F. I haven't listened to their new CD yet. Is it any good?
We've been waiting for you just over an hour. Where have you been ?
Have you ever been to the UK before ?
I'm afraid we've  for made plans for this weekend, so we won't be free.
Pedro has been having English lessons since he was five years old.
It's strange that you mention the film Crash. I've already been reading about it in the paper.
I've never heard of a 'sudoku'. What is it ?

Դաս երրորդ
Տնային առաջադրանք-Examination card 5

I. It’s mentioned in the text that Walt Disney is a
1. c) cartoon character
2. b) by the early years of the twentieth century
3. a) pupular
4. d) his brother is not as famous as he

II. Write te verbs in the right tense form.
Mark Twain (I) was invited to go to the opera by his friend, (to be invited) He was
very rich. During the performance, the friend’s wife talked all the time. She talked so
much that it (2) is very difficult for Mark Twainto listen to the opera, (to be) At
the end of the performance she (3) turned to Mark Twain and said: (to turn) “Oh,
my dear Mark Twain, I want you to be with us again next Friday night. The opera will be
“Carmen”. I’m sure you (4) will like it.” (to like). “Thank you very much,” said Mark
Twain, “that will be fine. I (5)_______never__________you in“Carmen”. (to hear)

III. Translate the sentences from Armenian into English.
Դու կարող ես կատարելագործել քո անգլերենը՝ սովորելով նոր բառեր:
You can improve your English by learning new words.
2. Բոբը կանգնած էր պատուհանի մոտ առանց իմանալու ինչ անել:
Bob was standing by the window not knowing what to do.  
3. Երբ իմ հյուրերը ներս մտան, նա ինձ մենակ թողեց նրանց հետ:
When my guests came in, he left me alone with them.
4. Երեխաներին չի թույլատրվում զբոսանքի գնալ առան ծնողների:
Children aren't allowed to go out for a walk without their parents. 
5. Տեղեկացրեք նրանց, որ մենք չենք կարող ավարտել այս աշխատանքը ժամանակին:
Tell them we can’t finish this work in time.


IV. Speak on the following topic.
My native town
Yerevan is the capital of Armenia, but Yerevan is a very ancient town which h as it's own history. Yerevan is my native town. I do not love Yerevan, but there are places which I love very much. In Yerevan there are many parks, theaters, cinemas, sightseeing, wide and long streets, numerous and diverse schools, interesting museums, tall, old and new buildings. My lovely places are north avenue, it is  very pleasan fo me to walk there .There are interesting, beatiful, cafes and restaurants to eat tasty dishes. Also I love Opera and Kaskad. I love to look at Yerevan from the highest place of cascade  because fromthere Yerevan is very pretty. Yerevan is old, little at the same time a beautiful city.Ապրիլի 3-ից 7-ը
Դաս առաջին
Տնային առաջադրանք-Find interesting information about the USA. Learn to retell.

The United States of America is also called the USA, US, United States or sometimes America.On July 4, 1776, the Declaration of Independence was issued, establishing the United States of America.The US is the 4th largest country in the world by land area and 3rd by population.On February 25, 2013, the estimated population of the US was 315,568,000.The US is a diverse country with a multicultural society.The US has the world's largest economy.The US developed the first nuclear weapons, using them on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki near the end of World War 2.The Mississippi and Missouri Rivers combine to form the longest river system in the US and the fourth longest in the world.The tallest mountain the US is Mt McKinley, located in the state of Alaska it reaches 20,320 ft (6,194 m) above sea level.Alaska was purchased from Russia in 1867 and is the largest state in the US by land area.Hawaii is the most recent of the 50 states in the US (joining in 1959) and is the only one made up entirely of islands.Most of the world's tornadoes occur in the Midwest region of the US known as Tornado Alley.The most populated city in the US is New York City, followed by Los Angeles and Chicago.English is the most commonly spoken language in the US, followed by Spanish.The first man to walk on the moon was American Neil Armstrong (July 21, 1969).The US was the leading force behind the development of the Internet.The US consumes more petroleum than any other country in the world.The most popular team sports in the US are American football, baseball, basketball and ice hockey.For more information, check out maps of the United States or take a closer look at the US flag.


Մարտի 20-ից 24
Դաս երկրորդ
Տնային առաջադրանք-Write an essay “My favourite book”, publish on your blog, Unit 4, ex.
I have read different books, but almost all  of the same genre. I like adventure books. My favorite book is the Daniel Defoe "Robinson Cruso". It is very interesting and full of  adventures . The full name of the book is  "Life and the amazing adventures of Robinson Crusoe of York mariner". The book's main character is Robinson Cruso, who remains alive after the shipwreck and appears on  the uninhabited island near the coast of America ,lived there for 28 years. And he saved from shipwreck, when all his a friends died, brought a written statement, how he was finally rescued by pirates.

Մարտի 13-ից 17
Դաս երկրորդ 

Տնային առաջադրանք-Write an essay “My day”, publish on your blog

Every day expect the weekends I wake up at 8 am, I dress,wash.In the morning I usually drink milk with cocoa or coffee, and then go to school. My day passes very interesting with my girlfriends and friends. Every morning we sing danc, and then we go to classes. Usually after lessons I go to dance classes. At home after a little rest, I always do my homework. When I finish my homework,  I often watch interesting movies and TV serials. And then I go to bed. At  weekends I wake up too late, and I sleep very late. And the rest of the time I try to do my favorite activities. 


Մարտի 6-ից 10-ը
Դաս երկրորդ
Տնային առաջադրանք-Write an essay “My school”, publish on your blog

I study &lt;&gt; educomplex, alredy 9 year. Our school everything is very interest. Every morning we before the lessons are singing, danceing,  recite poems, then go to class. We have folk dance lesson, which we like. In our school we work with computers and electronic boards. Our school has implemented many projects, whosesoever sins we participate. In our school we have many trips, camps, that we like. In one word I love my school. 


Փետրվարի 27-ից մարտի 3-ը
Դաս երրորդ
Տնային առաջադրանք–Translate the fairy tale into English

Travelers
One day the  cock rose up the roof to  see the world. He  extended the neck, extended, but did not see eveything, the front  mountain prevented.
- Koochi brother, may you aware of, what's behind the mountain - asked from above the  dog which was  lying in the yard.
- I do not know - said Koochi.
- But how long will we  stay like this , lets go to see  what is there, what is not there in the world.
The dog agreed. they came to mind  and ran away.
They went, went, the evening came to a forest. At night they stayed there. The dog lay down under a bush, and the cock up the nearest  tree, they slept.
At  dawn the  cock  crowed: cock-a-doodle-doo.
 The fox heard the sound of a rooster.
- Va՜h, where it came from, what a good breakfast - thought the fox and ran.
- Good morning, .... cock. What are you doing here?- We are going to see  the world - said the cock.
- Oh, What a  good idea, - said the  fox. - I have been looking for a good friend for a long time. It s good that we met. Well, come on down we are late.
- I agree - said the cock. - See if my friend  agrees  I will come down, and weshall  go.
- Where is  your friend ?
- There  under the bush.
&gt;, thought fox and ran to the bush side. Suddenly, the dog came out, fox, po՜wk, fled, and how he fled.
- Up, fox brotherdont be in a hurry , we are coming t, a friend is not like you  ,the cock was crying up the tree.Դաս երկրորդ
Տնային առաջադրանք-Write an essay “My hobby”

My hobby is watching films, but not always. I have many lessons, for that reasons I have a little free time, but when I have free time I watch  films of different genres, in english or in russian. Also my hobby is dancing, because I like dancing very much , when I have  free time I teach dances my little sister. Also at  free time I like to listen to music, I listen to  different styles of music, pop rock, classic. In short my hobby is what, that I love and do, when I have free time.
Դաս առաջին
Տնային առաջադրանք-Write a short composition or situation about your “Yesterday” using only Past Simple Tense.
Yesterday I woke up at 8 o'colck, because I went to school, dressed,washed,had breakfast and went to school. At school in morning training we sang and danced. And then all day we were getting ready for our media Friday, for which were responsible high school students. We prepared songs, poems, we made dance rehearsals to present. Our school day was very interesting. After school I went to my dance exam. The exam was passed successfully. I came home after dance and slept immediately,, because I was very tired. 


Փետրվարի 20-ից 24-ը
Դաս երկրորդՏնային առաջադրանք-Write an essay “My family”

We are ten of us in our family, my sister, two brothers,  a mother, father, grandmother, grandfather, uncle, his wife and me .Each member of my family has his own character  with his own interests.At weekends we love to  be with each other, travelling somewhere together. We love to celebrate  holidays, birthdays together . I see all the members of the family in the evening,after the work, we  eat together, and then watch films I play with my little sister and brother. In one word I love my big family. Դաս երրորդ
Տնային առաջադրանք-Write an essay “My friend”
My close friends are Liana and Mary. It is pleasant to speak with them. Mary is very nice. Her eyes and hair are brown, she is short. Her favorite subject is English. She is a very kind, honest and prleasant girl. Liana is very cool. Her eyes are green, her hair is brown. Her favorite subject is Armenian folk dance. Her favorite cartoon is minion. When we are togheter , we like to watch films. Our favorite janre is comedy. Also when we are togheter, we like to go for a walk. We like taking selfies. We like to eat chocolate, pizza and drink coca-cola. So I love them.


Փետրվարի 13-ից 17-ըԴաս երկրորդՏնային առաջադրանք-“My flat”-essay
My house is located in Malatia-Sebastia administrative district in Tichina street. My house has two floors. It has eight rooms, one of which is a playig room, and the other living room. The house has three. balconies. , two small and one great. In large living room we have a set table, where we eat.  family meals, there is a big TV, a corner sofa and a small table. Also in the.  living room we have a coffee tree. My home is surrounded by a large walled courtyard. In the. yard we. have a playground, two large apricot trees, which are surrounded by beautiful, green grass. Also we have a small space for a. Dog in the yard. We have a large garage next to the house. In one word I love house.Փետրվարի 6-ից 10-ը
Տնային առաջադրանք-Find some additional information about cellphones and publish it on your blog.
Դաս երկրորդ
Հունվարի 30-ից փետրվարի 3-ը
Դաս երկրորդ
Տնային առաջադրանք - Write an essay “My native town (village)”.
Yerevan is the capital of Armenia, but Yerevan is a very ancient town which h as it's own history. Yerevan is my native town. I do not love Yerevan, but there are places which I love very much. In Yerevan there are many parks, theaters, cinemas, sightseeing, wide and long streets, numerous and diverse schools, interesting museums, tall, old and new buildings. My lovely places are north avenue, it is  very pleasan fo me to walk there .There are interesting, beatiful, cafes and restaurants to eat tasty dishes. Also I love Opera and Kaskad. I love to look at Yerevan from the highest place of cascade  because fromthere Yerevan is very pretty. Yerevan is old, little at the same time a beautiful city.


Դեկտեմբերի 19-ից 23-ը
Դաս առաջին

Տնային առաջադրանք-Write your predictions about 2017. Publish them on your blog.

2017 is a cock year. I can not say that I expected and planned, what will happen. But I know, that this year 9th grade graduation exams must give. And this is one of my most important responsibilities, to get good grades. I wish this year's new year to meet with my family, very happly, as it happens every year. And thereafter for 2017 I have no predicitions and I think that, everything will take its course. 


Դեկտեմբերի 12-ից 16
Դաս առաջին

Տնային առաջադրանք-Use the adjectives of the lesson in the sentences.

Great/fantastic/wonderful/excellent/brilliant – The big celebration was simply fantastic and wonderful.
Enormous/huge - Օnly two people lived in a huge castle.
Boiling – Mother added soalt in to boiling soup.
Exhausted – The boy came back home exhausted after the lessons.             
Tiny – A tiny girl was running down the street.
Starving – The starved boy was running toward the restaurant
Awful/terrible - A group of girls decided to watch terrible movies.
Fascinating – Jane entered the hall in a fascinating dress and everybody looked her.
Hilarious – I am so hilarious today.
Freezing – Freezing food is not so good for our health. 


Դեկտեմբերի 5-ից 9

Դաս երրորդ

Տնային առաջադրանք– Describe what  you are allowed to do in your school and what you aren’t. Create a funny list. You may also compare with other schools.

In our school we are allowed to be dressed as we like.

In our school we aren't allowed to play games on computers.

In our school we are allowed to link the hair.

In our school we aren't allowed to escape from the lessons.

In our school we are allowed to do lessons by cumputer.

In our school we aren't allowed to put the needle on the teacher's chair.

In our school we are allowed to sing and dance every morning.

In our school we aren't allowed to eat in class.

In our school we are allowed to come to school in sports uniforms.

In our school we aren't allowed to shout in class.

 


Դաս երկրորդ

Տնային առաջադրանք-Imagine that you are a producer of a Reality show. What kind of show it would be? (Describe the duration, goals, participants, the place and other details).

I would like to create a reality show about my school, because it is really very interesting and passes with many adventure. The show would be in series, every series would be each day in my school. I would like  my classmates, closest friends, teachers and even headmaster to take part in my show. The place  would be the schools. The show would be about the school life and all of us, how we meet each other every morning and how our day at school passes.

 


Դաս առաջին
Տնային առաջադրանք-Find some other interesting information about chewing gum. Publish this information on your blogs.
Նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 2-ը
Դաս առաջին

Տնային առաջադրանք - Here are some items, which help you to live longer (today we have discussed them in the classroom.) Now you must continue the list of these items. You must also name some items, which are not so good for a long life, which can be harmful for our health. Explain why.
Sport – Sport helps human health, figure. And it does not matter what sport, important is training.

Hobby – Hobby is peoples lovely occupation and without it people are nor happy.

Food – Whitout food, people can not survive and live longer. Each man has his lovely food. Some love chips, carbonated drinks etc. Some love natural food.

Having a computer – People are different. Some people think that having a computer, is very bad, because people spoil their eyes, begin to communicate with each other a bit, communicate but only online. Some people think that haivng computer, is perfect, because people can communicate online, in internet learn interesting news.

Smoke - Smoking is harmful for everyting. It affects human health and shortens a person's life. Նոյեմբերի 21-25

Դաս երրորդ1. Is wine a popular beverage in your country? What is more popular, beer or wine?
Տնային առաջադրանք-Imagine, that you must apply for the work. Write a CV and an application for it.

Armenia produces a remarkable variety of grapes under soil and climate conditions perfect for fermenting excellent dry wines. Something happened on the way to the winery, though, as the largest selection of wines are semi-sweet to sweet dessert wines. Armenians prefer them that way, choosing harder drinks like cognac or vodka over wine at dinners. The dessert wines are not to be under-rated though, since they are among the best produced and have begun to win international competitions. Dry and table wines that are particularly good include the red Areniand the honey-colored semi-sweet Voskevaz.
The local beers include Kotaik and Kilikia, which are dark lagers that sell for 150-250 AMD per 750-ml bottle. Imported beers include Heineken, Amsted and Bavaria, all widely available in urban area bars and restaurants. They are also very expensive. Draft Heineken has entered Yerevan, but at $4 a mug, it's not THAT good.

2. Have you ever used wine in your cooking ?

Wine has three main uses in the kitchen – as a marinade ingredient, as a cooking liquid, and as a flavoring in a finished dish. The alcohol in the wine evaporates while the food is cooking, and only the flavor remains.  Boiling down wine concentrates the flavor, including acidity and sweetness.  Be careful not to use too much wine as the flavor could overpower your dish. The wine should simmer with the food, or sauce, to enhance the flavor of the dish. If added late in the preparation, it could impart a harsh quality.  It should simmer with the food or in the sauce while it is being cooked; as the wine cooks, it reduces and becomes an extract which flavors.  Wine added too late in the preparation will give a harsh quality to the dish.  A wine needs time to impart its flavor in your dish.  Wait 10 minutes or more to taste before adding more wine.

3. Do you think you would be able to taste the different between a $20 bottle of wine and a $100 bottle? Why do you think some wines are so much more expensive than others?
 I think that 100 and 20 dollars wine difference will be that the 100 dollar barrel of wine will take longer rest and will be more delicious, than 20 dollar. Therefore expensive wine will be more delicious.


4. Can you buy wine in a grocery store in your country ? What kind of stories sell wine in your cuntry ?
 In Armenia we can buy wine in a grocery store.
Globally, 10 billion bottles of wine are sold every year. Armenia sells around 600,000 bottles per year, some in the Russian market, where 1.2 billion are sold yearly. Russia also consumes 93% of Armenian cognac.

5. In some countries many people are starting to make wine at home. Why  do you think this is becoming such a popular hobby nowadays ?

This moment starting to make wine at home,iis not so advanced. But I think if people do this at home it is more interesting to see what you can make from grapes and by your own taste. For me it is also a very interesting  hobby. 


Դաս երկրորդ

Hello I am Gayane Ohanyan, I wish to get employed as a programmer.
Name surname middle name – Gayane Ohanyan M.
Born (day, month, year), 15.10.2002
Telephone – 091289393
Education (higher secondary) –
WORK EXPERIENCE. Submit your current and former workplace and your responsibilities in the organization.  - I have no work experience, but I want to get.
Summary of work done - I want to work as a programmer, I know computer programs and creating programs.

Դաս առաջին
Տնային առաջադրանք - Shop assistant, supermarket shelf stacker, babysitter, waiter, cinema usher, barista, petsitter, video game tester, homework tutor, Թարգմանեք անծանոթ բառերը, սովորեք դրանք և օգտագործեք նախադասությունների մեջ:
Shop assistant - վաճառող - The shop assistant helped the custumers chose the appropriate clothing.

Supermarket shelf stacker - խանութների դարակների դասավորող - The supermarket shelf stacker too the custumer's bags and put them in the shelves.

Babysitter - դայակ - Every morning the  babysitter took the child to school and brought home from school.

Waiter - մատուցող - The waiter was approaching each client and treated  them their special dish.

Cinema usher - կինո հսկիչ - The cinema usher was watching the  hall, which was full of people, so that they did notfight.

Barista - բարմեն, մատուցող - The barista  treated each client special, different beverages.

Petsitter - կենդանիների դայակ - Ann had many animals, and because she could not manage care for all, hired petsitt er to help him.

Video game tester -տեսանյութ խաղերի հսկիչ - The video game tester was watching all videos, to correct some mistakes.

Homework tutor - տնային աշխատանքների օգնող ուսուցիչ - For me my  homework tutor is my mother.


Նոյեմբերի 14-18-ը
Դաս առաջինՏնային առաջադրանք-Write about your future profession.
I havent chosen any profession yet. I love to dance, I  attend dance classes, but I think, that for me it is simply hobby, favorite occupation, and not  profession. I think to become a programmer, because I love  to work on computers and  on computer programs. Also I love English,and I think of becoming an English teacher.I still have time to think over this matter.


Նոյեմբերի 7-11-ըԴաս երկրորդ
Տնային առաջադրանք-Answer the questions: 
1. What are the best part-time jobs in the place where you live? I think that each man contented his work, and for each man their job the best. For some people the good job is teacher, communicate with children of different personalities. For some designers, singers and other professions are better. For me the best is a dance, dancer, because I love to dance and I deal with it. Also the best for me is programmer work, because during this work, worked with computers, and I love work with computer. 

2. What jobs do you think will exist in fifty years that don’t exist now?I think that 50 years ago everythink more and more will develop, even specialties. Many professions instead of people will work the robots. Every job will be with computers, telephones, computer programs. It is also possible to create devices, which to help peoples work to improve and to make quick. 

Դաս առաջինՏնային առաջադրանք-Answer the following questions

1. What are the advantages and disadvantages of meeting people in the situations, described in the situation on slide  25 (ex.15-a)?
1 I dont really know anyone here. I came with my brother but he went home ages ago – at a party
2 Excuse me, is this the right room for the chess club ? – at a social or sports club
3 Hi Sam95. U r right – Beyonce's much better than Rihanna. – online
4 Laura, this is my best friend Anna. I know you two are going to get on really well. – an introduction by a friend

Online - Being online advantages is that it is not mandatory something to say meet or call, only must whrite and end. And disadvantages is that whritng each other  you can not see the face.

An introduction by a friend – This situation advanatges is that through friends can get bigger circumference, get acquainted with new peoples, get new friends.

At a social club – This situation advantages is that, getting in some sports get acquainted with new people, you gain friendship, can with each other find common side, overal occupation.

At a party – This situation advanatges is that, get acquainted the new environment, try through people find what you want.


2. What other places are good for meeting new people and making friends?
For friends acquisition, get acquainted there are many places. Friends can purchase in cafe, in shcool, in university, and other occupational areas. 


Հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 4-ըԴաս երրորդ Տնային առաջադրանք-Publish the interviews on your blogs.
Imaginary interview with my favorite star
Egor Kreed is a Russian singer, was born in 1994. Singing hip-hop, pop, rap genres. I present my fictitious interview with him.

Journalist - How did you begin your career as a singer ?
Egor Kreed - In 2011 Internet users saw my first video "Love Network", wich was produced by me. I won in 2012 ''V Kontakte the star of the 5th wave'' competition ''best hip-hop program'' nominee, after which I made '' Inspiration'' song, in St. Petersburg ''Oktyabrsky'' concert hall.

Journalist - Tell us about your childhood and youth
Egor Kreed - I was born on June 25, 1994 in Penza. At young age I dreamed of becoming a musician. I have finished Lyceum for governmental methods 2 th Lyceum. Sins youth I was obsessed in Hip-hop. As you know I am most  famous as Kreed, at school years I showed special love for music and creative art as a whole. When I was young I created many songs, dedicated to people's relations, love feelings.


Journalsit - Could you tell us about your first album and how you become famous ?
Egor Kreed - In 2014 I released ''The most most'' single, which took music charts and Top 10 of the first places. Currently in Youtube it has 30 million views. In 2015 April 2 I released my first studio album ''Bachelor''. It includes many songs and hits. My new hit is ''Bride''. On April 2, 2015 I participated in Europa Plus LIVE 2015 festival.

Journalist- Tell us a little about your personal life
Egor Kreed - My father Nikolai Bulatkin the Borisevichn, businessman, «Yuniton» the director of  the company. My mother Marina Petrovna Bulatkina, «Yuniton» deputy Director of the company. My sister Polina Nikolaevna Bulatkin, actress, producer and composer, lives in the USA.


Journalist - Thank you for the nice conversation. I hope next time you will have more intersteing feels to tell your fans.

Egor Kreed - Thank you too. Surely. 


9-րդ դասարաններ

    1.    Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

    a)      “How is your Dad doing?”
“My Dad died five years ago.”
I am sorry
    b)      You spilled some wine on the hostess’s dress.
 “pardon me
    c)      You didn’t hear the last two words.
excuse me
    d)      Two people are talking together, and you want to ask them a question.
pardon me

     2.    What will you advise your friend to do if  he/she says….?  (2 points)
     a)      Whatever I do I can’t remember the new English words.
Try to make senteces with them.

     b)      I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
You should go because you are a boy, and you must be strong.

     c)      My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
You must go to the ministry and pay for the insurance.


    d)      Whatever I do my car won't start.
You should take your car to the michenic.

    e)      Ouch! I have cut myself.
We can swathe it.

   f)       Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.
Hi, Ann. The hotel name is Marriot, it can be found in the map.

   3.    If you could translate this sentence into Armenian so that it made a sense, I would appreciate your knowledge both in English and Armenian. (2 points)
The greatest trial of patience is hearing a stammering barrister examining a stuttering witness in the presence of a judge hard of hearing.
Համբերության ամենամեծ փորձությունը լսելն է կակազող փաստաբանին, ով ուսումնասիրում է կակազող վկային, վատ լսող դատավորի ներկայութամբ:

   4.        Compose a short story about your possible future life using the following conjunctions: because,  but, despite, although, however, or else, as soon as, when, before. (4 points)
I have not decided yet what I will go in the future, what I will become, but I want to be a programmer, computer a specialist. However I need for it much knowledge in connection with computer programs. But I think that my decision is not precisely. I will make a decision before leaving the school. What I know for sure I want to drive a car and have my own car when I am an adult. Հոկտեմբերի 17-21

Դաս երկրորդ

Տնային առաջադրանք-Find some interesting information about colour

Հոկտեմբերի 3-7

Դաս առաջին

Slide 14, Discussion box. Choose one of the topic and write your oppinion 

Discussion box

3. What new ways might we use to communicate with each other in the future ?

Communication has already changed dramatically in lifetime. Technology has been helping us to communicate easier, faster and more often. The future will bring new products that will change the way we communicate with each other. People will not communicate face to face. There will be different ways, different applications telephone, TV, computer and other equipment to communicate. There will be devices, which people without Internet access can call and see each other.


Սեպտեմբերի 26-30

Դաս երրորդ 

Form a situation where you can use “say” and “tell”

Yesterday I called my girlfriend and asked her, whether she comes to school or not .She said that she would not come to school, since she was  very ill. And then when I came home from school, again I called my girlfriend, and told about  what happened at school. I told her, that the  teacher was terribly angry with us and refused to teach us.


Դաս երկրորդ 

Տնային առաջադրանք–  Give examples. Make your own body language presentation


Սեպտեմբերի 19-24
Դաս երրորդ
 Create new words, using the noun suffixes, explain your words.

Journal - journalist
Invite - invitation
Equip - Equipment
Reserve - reservation
Improve - improvement 
Reception - receptionist 
Entertain - entertainment
Celebrate - celebrity
Sail - sailor

Դաս երկրորդ 
Write a situation, where you can use “Mustn’t vs.don’t have to, used to”

At  school children used to run from one room into another and spoke constantly.However they do not understand that they mustn't run in rooms  , they  must keep silence , must speak in a  whisper. 

Դաս առաջին
Write your opinion about innovative technologies. Do they help us or not?In my opinion technologies help us a lot. Technologies make everything easier. Several hundred years ago there was no phone and no computer. Many years ago was the maps were simple papers, but now there are different GPS's. Before pepole went to the  post office to call, bit now there are many mobile phones. Notes, calculiators, clocks, calendars, all that replaces the phone. Before letters were sent by the post office, but now it is sent by  the phone. Before there were no cameras. Now even the weather forecast we can see on the phone. In one word in my opinion technologies help us. 

Սեպտեմբերի 13-17
Դաս երկրորդ 
Use the new words in the sentences

Able - ի վիճակի լինել - She isn't able to go to school,because she is ill.
Trumpet - շեփոր - He learned playing trumpet in music school.
Practise - առարկաներ սովորել - I want to practise languages as it is very important.
Obviously - ակնհայտորեն - It is obviously evidemt that he is a good student. 
Medicine - դեղ - Ann went to the pharmacy to buy medicine for her granny.


Սեպտեմբերի 5-9

Դաս երկրորդ

Use the new vocabulary in the sentences

Global warming - global warming is a serious problem and many environmentalists try to solve it. Environmental pollution - As a result of environmental pollution many animals disappear from the earth. Adult - In Armeina people become adult at the age of 18. Teenager - Teenagers before being adult, have difficultes with teenagers. Go on a march - The students decided go on a march to supoort their professor. Argument - The argument finished in benefi of friendship.

Դաս առաջին
Make your diary’s first entry. September 1 Dear Diary I like to go to school on September 1. I am very happy that day I see my classmates and that day for me lessons are not important. I like that day, because the whole day we talked about various topics with our classmates, we talked about summer vacation. For me that day is very interesting, because we met our new teachers, got acquantied with them. That day we got to know new lessons. In one word I love September 1.8-րդ դասարան

Հովհաննես Թումանյան՝ Հայոց Վիշտը -  Hovhannes Toumanian Armenian Grief
I liked english translation of this poem, in my opininon it was successfuly translated from Armenian into English. I would change &lt;&gt; word for &lt;&gt;   Also I would change this &lt;&gt; expression for &lt;&gt;.

Joyfulness is half your health   
A person's mood depends on health. But it is so.if you arent happy, you  can't be healthy. If the person is happy and joyful and is  always   in a good mood, he  will be healthy too . Once, when I was ill, I was sad and my classmates visited  me. We talked, palyed, they made  me laugh   and I felt , that I was already  good and healthy. And since that day I understood, that joyfulness is half your health.

Թարգմանություններ
Miranda's Journey - Միրանդայի ճանհապարորդությունը
Once upon a time tliere was a duck who lived in Africa. She was an English duck and her name was Miranda . Her one wish was to come to England and play with the girls and boys who lived there. So she said good-bye to all her friends: to the lions and tigers and monkeys but not to the crocodiles. She hated crocodiles. She felt sad to leave her friends, but she flew away bravely. For miles  there was nothing but forest; then she saw the sea. Then she came to Italy. She could see children at the sea-side, they were playing with the sand. The mothers and fathers were sitting and doing nothing at all, and Miranda thought it was so silly. Then she came to some mountains and had to fly high to get over them. The air grew colde and colder; snow began to fall. She heard the sound o! singing. It was coming nearer and nearer and Miranda recognized a popular French song. Out of the mist flew a whole flock of French swallows, it was flying south to Italy. As they passed they dipped their wings in s a lu te . And Miranda dipped hers. She was getting very tired and hungry. The snow fell faster and faster. She couldn’t see a yard  in front of her and flew on blinded by the snow, frozen with the cold. And all the time she thought of summer days on English ponds and of the children she was going to meet and play with. Her beak was always pointing towards London. She flew on for hours like this. The wind and the snow suddenly ceased. Above her she could see the stars, and
below the bright lights of a big town. It was London. She flew down and landed on a pond near an lnn. There was a little island in the middle of the pond, wilii an empty nest on it, just as i f 3 it was made for her. She was pleased. She ate some pond grass and got in the nesl and was just going to sleep when she heard someone shouting, “Miranda Duck! Miranda Duck!” “Неге I am!” she said, and jumping out of the nest she swam to the bank of the pond, and there was a messenger boy. “Telegram for you,” said the boy, “sign here, please!” Miranda signed. Then /with the telegram in her
beak she swam back to her nest. Oh! she was happy. She opened it. It was from the
girls and boys in Africa, and in it was written:
Miranda, Miranda, Miranda Duck,
Here is a message to wish you good luck;
From the children of Africa, oh Ducky dear, do
Look after yourself,  we’re thinking of you.
The lights went out at the inn across the road. She could hear the people saying good night to each other. Then all was quiet. She put the telegram under one wing and her head under the other, and went to sleep.

Ժուկով ժամանակով կար մի բադ, ով ապրում էր Աֆրիկայում: Նա անգլիական բադ էր և նրա անունը Միրանդա էր: Նրա միակ ցանկությունն էր գալ Անգլիա և խաղալ այնտեղ ապրող աղջիկների և տղաների հետ: Այսպիսով նա հրաժեշտ տվեց բոլոր իր ընկերներին՝ և առյուծներին և վագրերին և կապիկներին, բայց ոչ կոկորդիլոսներին: Նա ատում էր կոկորդիլոսներին: Նա տխուր էր, որ հեռանում է իր ընկերներից, բայց նա քաջաբար թռավ: Մղոններով ոչինչ չկար, բացի անտառներից, հետո նա տեսավ ծով: Հետո նա եկավ Իտալիա: Նա երեխաներին տեսավ ծովափում, նրանք խաղում էին ավազով: Մայրիկները և հայրիկները նստած էին և ոչինչ չէին անում և Միրանդան մտածեց, որ դա հիմարություն է: Հետո նա եկավ լեռների մոտ, և նա ստիպված էր թռչել դրանց վրայով: Օդը դառնում էր սառը ու սառը և ձյուն սկսեց տեղալ: Նա լսեց երգի ձայն: Այն մոտեում էր ավելի ու ավելի և Միրանդան ճանաչեց այդ հայտնի ֆրանսիական երգը: Մառախուղի միջից թռչում էր ծիծեռնակների մի մեծ երամ, որը թռչում էր հարավ՝ դեպի Իտալիա: Երբ նրանք անցնում էին , իրենց թևերը թափահարում էին ողջունելով: Եվ Միրանդան իր թևերը թափահարում էր նույնպես: Նա շատ հոգնած էր և քաղցած: Ձյունը թափվում էր ավելի ու ավելի արագ: Նա չէր կարողանում տեսնել իր առջև և թռչում էր ձնից  կուրացած և ցրտից սառցակալած: Եվ ամբողջ ժամանակ նա մտածում էր ամառվա օրերի, անգլիական լճակների և երեխաների մասին, որոնց հետ նա պատրաստվում էր հանդիպեր և խաղար: Նրա կտուցը միշտ ցույց էր տալիս դեպի Լոնդոն: Նա այդպես թռչում էր ժամերով շարունակ: Քամին և ձյունը հանկարծ դադարեցին: Իր վերևում նա կարողանում էր տեսնել աստղեր, իսկ ներքևում մեծ քաղաքի պայծառ լույսերը: Դա Լոնդոնն էր: Նա թռչեց ներքև  և վայրէջք կատարեց լճակի վրա, մի պանդոկի մոտ: Լճակի մեջտեղում կար մի փոքրիկ կղզի, դատարկ բնով, կարծես թե պատրաստված էր նրա համար: Նա շատ գոհ էր: Նա կերավ մի քիչ լճի խոտից, մտավ բունը և երբ պատրաստվում էր քնելու, հանկարծ  լսեց ինչ-որ մեկի ձայնը՝ Միրանդա բադիկ, Միրանդա բադիկ:
- Այստեղ եմ, - ասաց նա և ցատկեց դուրս բնից, նա լողաց լճակի ափին մոտ և տեսավ մի փոստատար:
- Հեռագիրը ձեզ համար է, - ասաց տղան,  ստորագրեք այստեղ խնդրում եմ: Միրանդան ստորագրեց: Հետո հեռագիրը կտուցի մեջ լողալով ետ գնաց դեպի իր բույնը:  Օ՜ նա երջանիկ էր: Նա բացեց այն: Այն Աֆրիկայում ապրող աղջիկներից և տղաներից էր, այնտեղ գրված էր.
Միրանդա, Միրանդա, Միրանդա բադիկ
Ահա հաղորդագրությունը, ցանկանում ենք քեզ հաջողություն
Աֆրիկայի երեխաներից, սիրելի բադիկին
Հոգ տար ինքդ քո մասին, մենք մտածում ենք քո մասին:
Պանդոկ տանող ճանապարհի լույսերը անջատվել էին: Նա կարողանում էր լսել, որ մարդիկ միմյանց ասում են բարի գիշեր: Հետո ամեն ինչ հանդարտ էր: Նա հեռագիրը դրեց թևի տակ, իսկ գլուխը մյուս թևի տակ  և պատրաստվեց քնելու:


Joe’s Journey - Ջոի ճանհապարորդությունը
When the station-master’s daughter at Paddington Station washes the roof, the owls who live there sometimes fall off. So this year at roof-washing time Joe Owl decided: ‘T shall visit my Granny in the country, so I shall not fall off the roof.” So he got on a train which was  going to Granny’s house. The
engine’s name was Cadogan Castle and the engine-driver’s name was Mr. Bostock. “Have you got your ticket, Joe?” said Mr. Bostock.
“Yes,” said Joe, and showed it to him. And off they went. When they got to Granny’s house Joe went in and saw his Granny. And then he had a lovely
time in the kitchen, playing with the taps. Cadogan had a rest and ate some coal, and Mr. Bostock had some tea and ate some syrup sandwiches. Mr. Bostock split some syrup on the rails. So when Cadogan wanted to start again, he couldn’t. His wheels were stuck.
“Oh dear!”  said Cadogan, but he didn’t cry.
“Puff,” he said. “Puff! Puff! Puff!” but he couldn’t move. Mr. Bostock called Joe; and he and Granny and Joe and Granny’s cat, whose name was Thomas, all pushed Cadogan as hard as they could. But, still he couldn’t move.
Then Joe had an idea. “Cats are very good at licking,” he thought. So he said to Thomas:
“Do you think you could try to lick up the syrup?” So Thomas licked and licked until all the syrup was licked away.Then he went sand had a drink of water. When Joe got home to Paddington again the stars were beginning to fade and he felt very sleepy, because owls sleep in the day-time. He flew up into the roof, and he meant to say “Twinkle, twinkle, little s ta r” to himself, but it came out like this:
Twinkle, twinkle, London’s light,
Shine for us with all your might
Shine for me, shine for the porter,
Shine for the station-master’s daughter.
Shine for the birds asleep in the park,
Shine for the pussy cats out in the dark.
Shine for the horses, shine for the sheep.
And shine for an owl that’s going to sleep.

Երբ Փադինգտոնում  կայարանապետի դուստրը լվանում էր կայարանի տանքիը, բուերը ովքեր ապրում  են այնտեղ երբեմն ընկնում են: Այսպիսով այս տարի, երբ եկավ տանիք լվանալու ժամանակը – Ջո բուն որոշեց.
- Ես կայցելեմ իմ տատիկին, այսպիսով ես չեմ ընկնի տանիքից ներրքև: Այսպիսով նա նստեց գնացք, որը տանում էր տատիկի տուն: Գնացքի անունը՝ Քադոգան Քասլ էր, իսկ մեքենավարի անունը պարոն Բոստոք:
- Ջո դուք ունե՞ք տոմս – ասաց պարոն Բոստոքը
- Այո – ասաց Ջոն և տոմսը ցույց տվեց նրան
Եվ նրանք գնացին: Երբ նրանք հասան տատիկի տուն, Ջոնը ներս մտավ և տեսավ իր տատիկին: Իսկ հետո նա հիանալի ժամանակ անցկացրեց խոհանոցում՝ խաղալով ծորակների հետ: Քադոգանը հանգստացավ և կերավ մի քիչ ածուխ, իսկ պարոն Բոստոքը խմեց թեյ և կերավ սենդվիչ սիրոպով: Պարոն Բոստոքը թափեց մի քիչ սիրոպ երկաթուղու գծերի վրա: Այպիսով, երբ Քադոգանը փորձեց միանալ, նա չկարողացավ: Նրա անիվները կպած էին էին:
- Օ՜ աստված իմ – ասաց Քադոգանը, բայց նա չլացեծ:
- Ֆու – ասաց նա, ֆու, ֆու, ֆու , բայց նա չէր կարողանում շարժվել: Պարոն Բոստոքը կանչեց Ջոին և նա, տատիկը, Ջոն և տատիկի կատուն, որի անունը Թոմաս էր, բոլորը հրում էին Քադոգանին , այնքան ուժգին, որքան նրանք կարողանում էին: Բայց դեռ նա չէր կարողանում շարժվել: Հետո Ջոն մի գաղափար մտածեց: Կատունները շատ լավ են լիզում, նա մտածեց: Այսպիսով նա ասաց Թոմասին.
- Ի՞նչ ես կարծում, դու կարող ես փորձել լիզել սիրոպը: Այսպիսով Թոմասը լիզեց և լիզեց, անհնդատ լիզեց, մինչև սիրոպը ամբողջովին մաքրվեց: Հետո նա գնաց և խմեց ջրից: Երբ Ջոն հասավ Փադինգտոն իր տուն , աստղերը սկսում էին հանգչել և նա զգաց, որ քնում է, որովհետև բուերը քնում են օրվա ընթացքում: Նա թռավ տանիքի տակ և ասաց ինքն իրեն &lt;&lt;փայլիր, փայլիր փոքրիկ աստղիկ&gt;&gt; , բայց այն դուրս եկավ այսպես.

Փայլեք, փայլեք Լոնդոնի լույսեր
Փայլեք մեզ համար ձեր ամբողջ հզորությամբ
Փայլեք ինձ համար, փայլեք դռնապանի համար
Փայլեք կայարանապետի դստեր համար
Փայլեք թռչունների համար, ովքեր քնած են այգում
Փայլեք շեկ կատուների համար, ովքեր մութ դրսում են
Փայլեք ձիեի համար, փայլեք ոչխարների համար

Եվ փայլեք բուի համար, ով պատրաստվում է քնել:


What can you invent?

I have not inveted anything yet. But I imagine, that I can create my own brand, my perfume. I imagine the smell of the perfume the combination of  plants and flowers  and the smell will be a bit spicy. In my opinion the name of the perfume will be &lt;&gt;  that  is my initials.  I would like the perfume  to be produced in France, because I know , that France is the country of perfume.

If

If my girlfriend calls me, I will invite her to my home. If I invite her to my home, we will drink coffee. If we drink coffee, I will  offer her, to go to the cinema. If we go to the cinema, I will advise  to watch this film. If we watch this film, I will buy popcorn. If I buy popcorn, I will spend money. If I spend money, my mother will get angry with me. If my mother gets angry with me, I will be sad. If I am sad, my girlfriend will be sad too.

Տնային առաջադրանք-Write a message to your friend, using  too+adjective
Hello Ann
How are you?
Why haven't you come to school today ?
Today at school, at chemistry lesson  it was too interesting , we got acquainted with our new teacher, she was too kind, too intelligent, too beautiful, too lovely, too friendly. She explained to us too many problems. I am too happy that we have a new teacher.
I want you to come to school too much.

Gayane.....

Տնային առաջադրանք- Make up sentences, using many-much, some-any
I have many lessons for tomorrow.
He has many things to do before leaving for Paris.
She likes much sugar in the tea.
I like much spicy in dishes.
In the morning she drinks some milk.
I like some butter and bread.
We don't have any time to go to the cinema.

Have you any money about you

Make e-Cards for teachers
Teachers day
My hobby and interests

My favorite hobby is dancing.  When I was a little girl, I went   to latino-american dancing classes. I had many concerts in different places. When I was 8 years old   I went to sport dances. When I have free time I turn on the music   and dance. I teach my little sister to dance.  Besides I am fond of collecting hairpins, I have got a big collection. My friends know about it and they usually give me  hairpins as present. Also I like design modeling. At shcool  I learn sewing, snipping two days a week. I can sew on sewing machine. I made  the first dress for me. For me design modeling is very interesting.I love my hobbies very much.


Vocabulary on internet games - see here


Write about your summer trips and travelings.
This year I rested in different regions of Armenia. I have been to Tsakhadzor, Hankavan, Dilijan, Aparan. I liked Aparan reservoir. I have been in Dilijan Haghartsin monastery, Parz Lich. There was a  big beautiful tree, which had years' history. Also this year I have been in Ijevan, Samson valley, there I liked Samson bridge. It was very interesting and beautiful .The nature was wonderful. But  most of all  I liked iStepanavan dendropark. It was a forest of different  trees, fir trees and flowers. There were artificial and natural flowers. Also I liked Stepanavan town. In the town there were different churches, chapels and beautiful monuments.


The Emperor's new clothes 
By Hans Christian Andersen

Many years ago, there was an Emperor who was so very fond of new clothes that he spent all his money on them. Two fellows come to town. They said , that they could make  clothes which would be invisible to everyone who was unfit for the job he held, or who was very simple in character. Emperor ordered to make clothes. Weavers turned out to be thieves. They took silk and golden thread  and put into the knapsacks. Emperor went to the weavers, he could see nouthing in the looms, but pretending to see. He put on clothes , because he thought he was unfit to be an Emperor. In the parade one little child said that the Emperor had nothing at all on. All the people also cried out the same. The Emperor was upset, for he knew that the people were right. But as the  Emperor wanted the procession go one he walked on in his underwear.

Soldiers - զինվորներ
Suit - կոստյում
Council - խորհուրդ 
Fellows - երիտասարդներ
Weavers - գորգագործներ
Patterns - նախշեր
Splendid - շքեղ
Foolish - հիմար
Immediately - անհապաղ
Pretend - ձևանալ
Looms - նշմարվել
Busy - զբաղված
Knapsacks - պարկեր
Simpleton - պարզամիտ կամ միամիտ մարդ
Eager - եռանդուն
Faithful - հավատարիմ 
At last - վերջապես
Meaning - իմաստ
Pointing - մատնացույց 
Delay - ձգձգել
Oblige - պարտավորեցնել
Necessary - անհրաժեշտ
Advisor - խորհրդական 
Extraordinary - արտակարգ
Magnificent - հոյակապ
Approach - մոտեցում
Although - չնայած որ
Mention - նշել
Workmanship - վարպետություն
Affair - գործ 
Charming - հմայիչ
graciously - վեհությամբ
knighthood - ասպետականություն
Anxious - մտահոգ 
Scissors - մկրատ 
Mantle - թիկնոց 
Cobweb -սարդոստայն 
Examine - քնել 
Bedchamber -
Appear - հայտնվել
Procession - երթ 
Hangs - կախված
Exclaim - բացականչել
Underwear - ներքնազգեստ
Odd - տարօրինակ 
Robe - զգեստ
Canopy -  հովանոց

The four  million, O' Henry  (a collection of short stories)

"Tobin's Palm"

Distractions - զվարճություն
Inherit Ժառանգել
Bosom - Խորք
Curse- անիծել
Human - մարդկային
Palmist - ձեռքի ափով գուշակություն անող
Mysterious - խորհրդավոր
Luck - հաջողություն 
Designation - նշանակում
Loss - կորուստ
Indicate - նշել
Squeezed - քամած
Disturb- խանգարել
Congenial - համազգի
Command - հրաման
Bench - նստարան
Prophecy - մարգարեություն
Shooting - հրաձգություն 
Implication - մասնակցություն
Movements - շարժումներ
Carry - կրել
Gang - 
Breathe - շնչել
acquainted - ծանոթացել
Stretch - ձգվել
Anxious - մտահոգ 
Penultimate - նախավերջին
Nominated - առաջադրված
Charge - լիցքավորել
Sidewalk - մայթ
Hallucination - պատրանք
Superstitions - սնահվատություն
Tenement - բնակարան
Misdoubt - կասկած
Unworthy - անարժան
Idiosyncrasies - բնավորության գիծ
Order - հրամայել
Eyesore - աչքի փուշ
Refreshment - թարմացում


We can- see here
Project was made by Gayane Ohanyan and Mary Karapetyan


I can
I can read… (books, news, different information from newspapers, magazines and internet, etc)
I can read English books, different informmation. I can read texts understand and retell them.

I can write…(texts, composition, descriptions, dialogues, translations, etc)
I can write texts ,compositions, stories, translations. I can write online texts. I can make presentations.

I can listen and understand (speech, dialogues, films, cartoons, etc)
I can listen and understand my favorite sIngers songs in english. I can listen cartoons, films in english and understand them.

I can speak (with my friend, at lessons, with foreigners, etc)
I can speak in English, I can learn  poems and dialogues in English. I can sing English songs. I can speak about dancing.


Ex.8

A) 1. The longest woerd        -  lie
2. The most frequent        - true
3. Tue shortest place name - true
4.the longest one word place name - true
5. The most official languages-  true
6. Somail - lie
7. The easest languages- true

B) 1. South Africa has the most official languages.
 2. The most frequent letter in English is e.
3. Somalia is the only African country whee everybody speaks the same languages somali.
4. A river in Oregon USA called D.

C)
Short-shorter-the shortest
Small-smaller-the smalest
Big-bigger-the bigest
Easy-easier-the easiest
Happy-happier-the happiest
Important-more important- the most important
Fantastic-more fantastic-the most fantastic
Difficult-more difficult-the most difficult
Bad-worse-the worst
Good-better-the best
Many-more-the most

D) 2. When Sarah won $1,000 she was the happiest girl in the world.
3.The internet was one of the most important inventions of the 1960s.
4.Vatican city is the smallest country in the world.
5.When my grandmother died, it was one of the worst times in my life.
6.The Amazon is the longest river in the world.I Can...
         
Hello!! My name is Gayane Ohanyan.  I am 11 years old. I live in Yerevan. I study at &lt;&gt; educomplex, 6-2 grade. I am fond of my school, because it is very interesting there. At School we work with computers and it is interesting for me.  My favorite hobby is dancing.  When I was a little girl, I went   to latino-american dancing classes. I had many concerts in different places. When I was 8 years old   I went to sport dances. When I have free time I turn on the music   and dance. I teach my little sister to dance.  Besides I am fond of collecting hairpins, I have got a big collection.  I love my hobbies very much.  I can dance well.  I have got many friends but my close friends are Irina and  Mary.  I love to play in the yard, play voleyball and tennis. I can read texts in English, understand and  retell it. I can make presentations. I can listen songs in English and understand a little. I must know English better because I need it everywhere.         
                                 

Donald Duck
My hobby

My favorite hobby is dancing.  When I was a little girl, I went   to latino-american dancing classes. I had many concerts in different places. When I was 8 years old   I went to sport dances. When I have free time I turn on the music   and dance. I teach my little sister to dance.  Besides   I am fond of collecting hairpins, I have got a big collection. My friends know about it and they usually give me  hairpins as present.  I love my hobbies very much.  


Victory Park


The White Snake

Սպիտակ օձը
Թարգմանություն
Մաս 1
Կար չկար մի թագավոր կար,ով հայտնի էր իր իմաստությամբ ողջ երկրով մեկ: Ոչինչ չէր լինում   նրանից թաքցնել և թվում էր,կարծես բոլոր գաղտնիքները  նրան էին հասնում  մոտ օդի միջով: Այս թագավորը  մի տարօրինակ սովորություն ուներ. ամեն օր ճաշից հետո, երբ սեղանը մաքրած էր, և  ոչ ոք չկար սենյակում, վստահելի ծառան բերում էր նրան ևս մեկ ուտեստ: Սակայն այն ծածկված էր, և ոչ ոք,նույնիսկ ծառան չգիտեր, թե ինչ կար նրա մեջ : Թագավորը երբեք չէր բացում ծածկը, մինչև ամբողջովին մենակ չլիներ: Այսպես նա ապրեց երկար տարիներ, մինչև այն օրը, երբ իր հավատարիմ ծառան, որը բերում էր ուտեստը,հետաքրքրությունից վառված տարավ այն իր սենյակ:Նա զգուշորեն կողպեց դուռը,բարձացրեց ուտեստի ծածկը և տեսավ սպիտակ օձ: Բայց երբ նա տեսավ այնՙ  չկարողացավ զսպել իրեն, մի փոքր կտրեց և դրեց բերանը: Հենց որ նա միսը կերավ,տարօրինակ  ձայներ լսեց և պատուհանից դուրս նայեց: Նա գնաց և ուշադիր լսեց, հետո նկատեց ճնճղուկներին, որոնք  շատախոսում էին միասին և  խոսում այն ամենի մասին, որ նրանք տեսել էին դաշտերում և անտառներում: Օձի միսն ուտելուց հետո նա  կենդանիների լեզուն  հասկանալու զորություն ստացավ: Այնպես պատահեց, որ հենց այդ նույն օրը,  թագուհին կորցրեց իր ամենագեղեցիկ մատանին, և բոլորը սկսեցին կասկածել այդ վստահելի ծառային, ում թույլատրված էր գնալ ամեն տեղ:


Մաս2

 Թագավորը հրամայեց, որ ծառային բերեն իր առջև և սպառնաց, որ ետ վերադարձնի մատանին: Իր խդնդրելով և ահով, նա իջավ բակ և սկսեց մտածել, թե ինչպես կարող է դուրս գալ այս իրավիճակից: Մի քանի բադ նստած էին առվակի կողքին և հանգստանում էին՝ կտուցներով հարթեցնելով իրենց փետուրները: Նրանք գաղտնի խոսում  էին միասին:  Ծառան կանգնել և լսում էր:  Նրանք խոսում էին  այն վայրերի մասին, որտեղ եղել էին և իրենց կերած ուտելիքներից: Հանկարծ նրանցից մեկը խղճալի տոնով ասաց, որ ինչ-որ ծանր բան  կար  իր ստամոքսում:
- Երբ ես արագ-արագ ուտում էի,  կուլ տվեցի թագուհու պատուհանի տակ ընկած մատանին:
 Ծառան միանգամից հափշտակեց նրան վզից և տարավ  խոհանոց և ասաց խոհարարին, որ մորթի նրան:
-Այո՛, լավ,- ասաց խոհարարը և կշռեց նրան իր ձեռքով ,-սա ոչ մի ջանք չի խնայել գիրանալու հարցում, բավականին ժամանակ կսպասի մինչև տապակվի:
Այսպիսով նա կտրեց բադի գլուխը, թագուհու մատանին նրա ներսում էր: Ծառան հիմա հեշտությամբ կարող էր ապացուցելի իր անմեղությունը  և թագավորը կհատուցի իր սխալի համար: Նա թույլ տվեց 
The Pumpkin

Դդումը
Թարգմանություն

Մաս 1    
Հողագործը լավ մարդ էր ով շատ էր սիրում իր դդմիկները, և  հաճախ շատ ջերմ զրուցում էր նրանց հետ:Նա հոգ էր տանում նրանց մասին և սովորեցնում ինչպես լինել լավը:Առավոտյան նա քաղցր երգում էր իր դդմիկների համար, իսկ ճաշից հետո հանձնարարում , որ հանգիստ նստեն և կլանեն արևի լույսը:Ամեն երեկո երբ մութն ընկնում էր ֆերմերը գալիս էր իր դդմիկների մոտ և ասում, որ իրենց արմատներով շատ դանդաղ ջուր խմեն հողից:Իրենց արմատներով ջուր խմելը նման էր ծղոտի միջով խմելուն:Երբ քնելու ժամն էր գալիս Հողագործը ներից գալիս էր ու ասում, որ բոլորը գնան քնելու և մի լավ հանգստանան, որպեսզի մեծանան և ուժեղ լինեն: 


Մաս 2  

Կար մի դդմիկ, որ ամենինչ անում էր հողագործի ասածի պես: Երբ ժամանկն էր նստել հանգիստ և կլանել արևի լույսը նա  այդպես էլ անում էր:Երբ ժամանակն էր ջուր խմելու նա հողագործի ասածի պես քաշում էր այն ճիշտ և դանդաղ: Իսկ երբ մութն ընկնում էր և ֆերմերն ասում էր. ” դե քնեք փոքրիկներս… ”, մեր դդմիկը ժպտում էր և թուլացնում իր մարմինը, շատ շուտով նա խորը քնած էր լինում:Մաս 3

Կյանքը գեղեցիկ էր և դդմիկը երջանիկ էր, որովհետև հողագործը սիրում էր իրեն:Նա իսկապես շատ էր ուրախանում, երբ հողագործն ասում էր, որ նա հատուկ է և գեղեցիկ:Նա ցանկանում էր, որ հողագործը հպարտանա իրենով:Երբ դդմիկները փոքր էին շատ լավն էին և սիրում էին միմյանց:Դա հիանալի էր:


Մաս 4  
Բայց դդմիկները սկսեցին մեծանալ և քանի մեծանում էին, բոլորն էլ փոխվում էին:Յուրաքանչյուրն էլ ավելի էր ուժեղանում, ավելի գերանում և ավելի շատ բան էր կարողանում անել:Բոլորը բացի մեր փոքրիկ, քաղցրիկ դդմիկից:Մեծանալու փոխարեն նա մնաց փոքր և մինչ դեռ մնացած բոլոր դդմիկները չէին քնում մինչ ուշ գիշեր կամ չէին կլանում արևի լույսը և ջուր չէին խմում մեր փոքրիկ կանաչ դդմիկը շարունակում էր լավը մնալ: Նա ենթարկվում էր հողագործին անգամ երբ մնացած բոլորը չէին ենթարկվում և շուտով նրանք սկսեցին ծաղրել նրան:

Մաս 5
Օօօ փոքրիկ երեխա :Նա երբեք սխալ բան չի անում… նա այնքան լավն է:Երբհողագործն ասում էր ,դա այնքան լավ էր հնչում: Բայց այժմ նրանք դա ասում էին այլ կերպ`անարգելով:Նա չէր հպարտանում երբ նրանք այդպես էին ասում…նա շվարում էր և տխրում:


Մաս 6
Հաջորդող մի քանի օրը կյանքը դժվար էր մեր փոքրիկ դդմիկի համար:Բալոր դդմիկները  ծիծաղում էին նրա վրա երբ նա նստում էր հանգիստ կլանելով արևի լույսը:Բոլորն էլ ուզում էին խոսել, ծիծաղել և ժլատ բառեր ասել նրա մասին, նրանցից ոչ ոք հանգիստ չէր նստում:Երբ ջուր խմելու ժամանակն էր գալիս նա շարունակ դանդաղ խմում էր, որից հետո  նրանք կարող էին գնալ և խաղալ:

Մաս 7
 Որոշ ժամանակ անց դդմիկները սկսեցին մեծանալ:Ամեն օր ֆերմերը գալիս էր և ասում. Այս տարի կունենանք համեղ կարկանդակներ, անշուշտ նրանք շատ լավը կլինեն:Բոլոր դդմիկները շատ հպարտացան:Նրանցից  յուրաքանչյուրն ուզում էր, որ ֆերմերը հենց իրեն ուտի և վայելի:Բայց բոլորն էլ գիտեին, որ մի ավելի լավ բան էլ կա:

Մաս 8
Բոլոր դդմիկները լսել էին սերմացու դդմիկի պատմությունը:Ամեն տարի հողագործը ընտրում էր մի հատուկ դդմիկ, որը  նա չէր պատրաստում: Այդ դդմիկը միշտ ամենամեծը և ամենագեղեցիկն էր բոլորից: Հողագործը կընտրեր ամենալավ դդմիկը հաներ սերմերը և ցաներ դրանք հաջորդ տարվա համար :Նրա մայրը անցյալ տարի եղել էր սերմացու դդմիկ: Այս տարի նրա ամենամեծ երազանքն էր, որ նրան ընտրեր:

Մաս 9
Խորը հոգում, նա գիտեր նա չէր ընտրվի: Նա միշտ փորձում էր լավը լինել, և նույնիսկ այդքան դժվար աշխատանքից և ամենինչը ճիշտ անելուց հետո, նա մնում էր փոքրիկ դդմիկ: Նա միակն էր, ով կանաչ էր: Բոլոր մյուս դդումները հիմա նարնջագույն են դարձել: Նա տխուր էր նրա համար որ- նա դեռ երեխայի նման էր:

Մաս 10
Մի քանի օր անց հողագործը եկավ նրա մոտ և ասաց.
-Դու ինձ հիշեցրեցիր քո մայրիկին:  Դու դեռ կզարմացնես բոլորիս:
Նա չէր հասկանում նրան, բայց գիտեր, որ հողագործը նրան սիրում էր և նրան ուրախացնում էր: Փոքրիկ կանաչ դդումը ժպտաց և որոշեց, որ նույնիսկ եթե նա յուրահատուկ չլինի, նա շոյված էր , որ նա մնում է լավը, որովհետև հողագործը ուրախ էր նրա հետ: Նա այդ գիշեր գնաց քնելու շատ ուրած և բոլոր օրերը մինչև մեծ հունձի խնջույը, նա դեռ ուրախ էր:

Մաս 11
Այդ ժամանակի ընթացքում,նա սկսում է նարնջագույն դառնալ:Դա գեղեցիկ փոխակերպում էր և նա սիրում էր իրնոր գույնը: Այսպիսով, ամեն դդում դադարեց ծաղրել նրան:Իդեպ,նրանք  էին ընկերներ ձեռք բերել ևայժմ շատ բարի էին նրա հետ:Նա շոյված էր դրանով,բայց նա չի կանգ առնում լավը լինել,նույնիսկ երբ նրանք ասում էին նրան խաղալ արևի շողերը կլանելու ժամանակի ընթացքում: &lt;&lt;Ոչ, ես ստիպված եմ անել, ինչ ասել է հողագործը&gt;&gt;, կպատասխանի նա : Եվ նրանք չէին ծիծաղում նրա վրա: Նա ուզում էր իմանալ, ինչո՞ւ….

Մաս 12
Բերքահավաքի խնջույքը վերջապես եկավ և հողագործը շատ զբաղված էր իր տանը:  Նա նույնիսկ դուրս չէր գալիս խոսելու նրանց հետ առավոտյան, բայց նրաք չէին տխրում: Սա այն օրն էր, երբ սերմնացու դդումը պետք է ընտրվեր: “Մենք բոլորս գիտենք, թե դա ով է լինելու” ասաց մի դդում և բոլորը համաձայնվեցին: “Ո՞վ” ասաց մեր դդմիկը: Բայց ոչ ոք չէր կարող պատասխանել նրան. Նրանք շարունակեցին խմելը: Նրանք բոլորը փորձում էին այսօր արագ խմել, այսպիսով նրանք կլինեին քաղցր և հյութեղ:

Մաս 13
Հողագործը վերջապես եկավ նրանց մոտ բերքահավաքների գալուց առաջ: Ժպտալով, նա ազատորեն կտրեց մեր դդմիկի արմատները և բարձրացրեց նրան, ասելով “Քո ժամանակը եկավ, իմ փոքրիկ”: Ժպտալով, դդմիկը ուրախացավ: Նա գլխի ընկավ, որ նա նախատեսեց պատրաստել վաղ կարկանդակ նրանից, և նա հպարտ էր ընտրված լինելոը: Ուրախ նա թռավ հողագործի կրծքավանդակին: և նա տարավ նրանտուն

Մաս 14
Դդումը նայեց տան շուրջը, մտածեց իր մայրիկի մասին: Նա այստեղ էր, երբ նա ընտրված էր սերմնացու դդում: Հանկարծակի նա կարոտեց իր մայրիկին և նա սկսեց լացել.”Օհ, մայրիկ կներես ես չհպարտացրեցի քեզ, Կներես, որ նրանք չնտրեցին ինձ որպես սերմնացու դդում…”

Մաս 15
Հողագործը  գնաց պատի մոտով, որի վրա իր բոլոր հին սերմնացու դդումների նկարենրն էր: Նա տեսավ իր պապիկին, նրա մայրիկին և վերջապես դա կարծես նրա մայրիկի մի ուրիշ նկար տեսներ: Բայց հետո , նա գիտակցեց, որ դա նկար չէր. Դա հայելի էր: Նա իր մայրիկի նման էր, ծեր սերմնացու դդում և նրա մոտ հանկարծ մտահաղացում առաջացավ…

Մաս 16
Հողագործը տարավ նրան խոհանոց և դրեց նրան հակառակ: Ժպտալով նա ասաց “Դու ընտրված կլինես, որովհետև դու ցանկանում ես լավը լինել և դու սիրում էիր հնազանդվել: Ես գիտեմ դու կմեծանաս և պայծառ քան մնացածները, որովհետև դու լավն ես հոգում և երբ դդումը լավն է հոգում, դա մի օր կդառնա գեղեցիկ դրսից: Ժպտալով դդումը հասկացավ, որ լավ լինելը դժվար էր, բայց դա դրան արժեր դրանից: Եվ նա շատ շատ ուրախ էր:

Մաս 17
Երբ մնացաց դդումները տեսան սերմերը, նրանք զխճեցին, որ վատն էին: Բայց արդեն ուշ էր նրանց համար: Նրանք կորցրեցին իրենց ընտրված լինելու շանսը: Բայց նրանք կարող էին լինելօ լավը և նրանք որոշեց լինել լավը: Որովհետև նրանց փոխված սրտերը փոխվել էին, նրանք դարձան համեղ կարկանդականեր: Եվ երբ մարդիկ հիշում էին խնջույքը, նրանք ասում էին.”Սա ամենալավ խնջույքն էր, որը մենք ունեցել էինք”
Jason and Golden fleece

Յասոնը և Ոսկե Գեղմը
Թարգմանություն/Մաս1/Մեծ հանրահայտ արկածային պատմությունները  լի են կատաղի ճակատամարտերով և  անհնարին առաջադրանքներով: Այնտեղ կան նաև սարսափելի հրեշներ և քաջարի հերոսներ: Յասոնի  և Ոսկե գեղմի  պատմությունում նույնպես  այս ամենը կա և դեռ ավելին:  Ասում են, որ այս պատմությունը բոլոր ժամանակների ամենահանրահայտ արկածային  պատմությունն է:
Պատմությունը սկսվեց, երբ Յասոնը դեռ փոքրիկ տղա էր: Նրա հայրը թագավոր էր, բայց թույլ ղեկավար: Նա այնքան թույլ էր, որ նրա զարմիկ Պելիասը հափշտակեց նրա գահը: Պելիասը չար և  հզոր  մարդ էր: Յասոնի հայրը վախենում էր, որ նոր թագավորը կարող էր վնասել իր որդուն և Յասոնին ուղարկեց թագավորությունից դուրս՝ ապահով մեծանալու համար:
Թագավորության բնակիչներն այնքան էլ չէին հավանում իրենց նոր ղեկավարին և  Պելիասը  դա շատ լավ գիտեր, այդ իսկ պատճառով նա ոչ մեկին չէր վստահում : Թագավորական գուշակը նրան ասաց չանհանգստանալ իր սեփական մարդկանցից սպասվող  վտանգի համար, փոխարենը թագավորը զգուշացվեց մի անծանոթի մասին, ով կրելու էր միայն մեկ սանդալ: Այս մարդը թագավորի մահվան պատճառն էր լինելու:  Պելիասը շատ վախեցավ, երբ լսեց նախազգուշացումը:

/Մաս2/
Պելիասի գահը վերցնելուց շատ տարիներ անց, մի օր մի անծանոթ եկավ քաղաքի շուկա: Բոլորը կանգնած և զաարմացած  նրան էին նայում: Նա բարցրահասակ, համակրելի, լավ հագնված երիտասարդ էր: Նա հագին միայն մեկ սանդալ կար: Նրա մերկ ոտքը շականակագույն  և փոշոտ էր: Թվում էր, թէ նա կորցրել էր իր կոշիկը ևատ երկար ճանապարհ էր քայլել:  Երբ Պելիասը լսեց անծանոթի մասին, նա շատ վախեցավ: Նա հիշեց գուշակի երկար տարիներ առաջ ասած բառերը: Նա քշեց կառքը դեպի շուկա: Անծանոթը այնտեղ հանգիստ խոսում էր մարդկանց հետ:
-Ո՞վ ես դու,-հարցրեց թագավորը,-ի՞նչ ես ուզում իմ երկրում:
Անծանոթը նայեց Պելիասին և ժպտաց: Բայց ժպտն ընկերական չէր:
-Ես Յասոնն եմ,- ասաց անծանոթը: Ես քո զարմիկն եմ: Եվ եկել եմ այստեղ՝ ետ վերցնելու իմ գահը, որ դու գողացել ես իմ հորից: Եթե դու չվերադարցնես այն, ինչ  իմնն է, ես կվերցնեմ այն քեզնից:
Յասոնի բառերը վախով լցրեցին թագավորի սիրտը, քանի որ Պելիասը վախկոտ էր: Նա գիտեր, որ չէր հաղթի Յասոնին, սակայն ոչ էլ իր գահից կհրաժարվեր: Ի՞նչ կարող էր նա անել: Նրա գլխում մի միտք ծագեց:
-Դու ցանկանում ես գահը, իմ սիրելի զարմիկ,-ասում է Պելիասը,- բայց նոր թագավորը  նախ պետք է ապացուցի իր ժողովրդին իր ով լինելը: Լսել ես, որ տարիներ առաջ Հերմես Աստվածը ուղղարկել է երկիր կախարդական խոյի: Խոյի ոսկե գեղմը այժմ պահվում է Կոլխես թագավորի մոտ: Բայց այն օրենքով պատկանում է Հունաստանին: Եթե դու կարողանաս ետ բերել այն, ապա դրանով դու նաև մեզ պատիվ կբերես: Հետո ես ուրախությամբ քեզ կվերադարձնեմ գահը:
Ջասոնը շատ ցնցված էր իրեն սպասող այդ խիզախ ճանապարհորդությունից: Պելիասը շատ ուրախ էր, որովհետև նա գիտեր, որ երիտասարդ տղան երբեք ողջ չի  վերադառնա  այդպիսի ճանապարհորդությունից:
-Ես կգտնեմ ոսկե գեղմը,-ասաց Յասոնն իր հորեղբորը,- ես կվերադառնամ, որպեսզի վերցնեմ իմ գահը&gt;&gt;: Պելիսը միայն ժպտաց, քան որ նրա սրտում այլևս վախ չկար: 

/Մաս3/
Առաջին բանը, որ Յասոնն արեց, նավ կառուցող վարպետ Արգուսին  վարձելն էր, ով կկառուցեր ամենահզոր նավը, որ երբևէ նավարկել էր  ծովում: Նավն անվանվեց &lt;&lt;ՙԱրգո&gt;&gt;: Նրանք, ովքեր լողում էին նավի վրա կոչվեցին &lt;&lt;Արգոնավորդներ&gt;&gt;: Ամբողջ երկրից քաջ ռազմիկներ ժամանեցին, որպեսզի օգնեն Յասոնին Ոսկե Գեղմի որոնման մեջ: Նավը վերջապես պատրաստ էր և  արկածներով լի ճամփորդությունը սկսվեց:
Յասոնը  լցրեց գինին օվկիանոսի ալիքների մեջ ՝ աստվածներից  խնդրելու նրանց   օրհնությունը ապահով և հաջող ճանապարհորդության համար:  Բոլոր արգոնավորդները գիտեին, որ շատ վտանգներ կային առջևում: Նրանք գիտեին , որ ոմանք կկորցնեն իրենց կյանքերը, բայց  կգտնեին նաև, որ կգտնեն  Ոսկե Գեղմը և  ետ կվերադարձնեն այն: Դրանում նրանք վստահ էին:
Նավարկությունից շատ օրեր անց, արգոնավորդները կանգ առան կղզու մոտ հանգստանալու համար: Նրանք  եկան մի ծեր մարդու մոտ, ում անունը Ֆինեուս էր: Նա շատ ծեր էր և թույլ, ավելի շատ մեռած քան ողջ: Նրանք փորձեցին նրան ուտելիք տալ, բայց Ֆինեուսը  հեռու հրեց:
-Ես չեմ կարող ուտել,- ասաց ծերունին Հզոր աստված Զևսն  ինձ պատժել է չափազանց  խելացի լինելու համար: Արգոնավորդները գիտեին, որ Զևսը կարող է նախանձ աստված է եղել:
Պատիժը իրոք սարսափելի էր: Ամեն անգամ, երբ Ֆինեուսը փորձում էր ուտել, սարսափելի և թևավոր արարածները, որոնք կոչվում  էին  Հարպիներ հարձակվում էին նրա վրա։ Նրանք քեռծռտում և ճանկերով խլում էին ուտելիքը նրա ձեռքից ու թռչում գնում հեռու։ Ֆինեուսը չեր կարողանում  ուտել ոչինչ: Այժմ նա մահանում էր:
-Մենք կարող ենք  ազատել քեզ այդ անեծքից,- ասացին երկու Արգոնավորդներ: Նրանք ասացին Ֆինեուսին, որ ուտի ուտելիքը և սպասի: Քիչ անց սարսափելի Հարպիները երկնքից սլացան ներքև : Բայց երկու Արգոնավորդները այնքան կատաղի  կռվեցին, որ Հարպիները հեռացան և այլևս չվերադարձան:


/
Մաս4/
-Դուք փրկեցիք իմ կյանքը,- բացականչեց  Ֆինեոսը:  Նա այնքան երախտապրտ էր, որ Արգոնավորդներին պատմեց Բախվող  ժայռերի գաղտնիքը:   Կոլխեսի մոտ հասնելու համար նրանք պետք է նավարկեին ծովի մեջ գտնվող երկու հսկայական ժայռերի միջով: Այս ժայռերը բախվում էին միմյանց առանց նախազգուշացման: Եթե նավը հայտնվեր նրանց միջև՝ կջախջախվեր:
- Ձեզ հետ մի աղավնի վերցրեք,- ասաց Ֆինեոսը: Ազատ արձակեք նրան, երբ հասնեք Բախվող ժայռերին: Եթե ավնաս թռչի նրանց միջով, արագ հետևվեք նրան, ձեր նավը նույնպես ապահով կանցնի: Բայց եթե աղավնին սատկի դուք պետք է վերադառնաք ետ: Ձեր նավը կջախջախվի , եթե փորձեք անցնել երկու ժայռերի միջով:
Յասոնը շնորհակալություն հայտնեց ծեր մարդուն և արգոնվորդները  նավարկեցին՝ աղավնին տախտակամածի վրա: Շուտով նրանք հասան և Բախվող ժայռերին: Նրանք ապշած  նայում էին, թե ինչպես էին հսկա ժայռերը  բախվում  մեկը մյուսին խլեցնող աղմուկով: Ինչպես կարող  էին նրանք  նավարկել նրանց միջով: Անշուշտ նրանք կջախջախվեին: Բոլոր  արգոնվորդները վախից լռել էր: Յասոնը ազատ արձակեց աղավնուն, ինչպես  Ֆինեոսը ասել էր նրան: Արգանվորդները նայում էին, թէ ինչպես է աղավնին դանդաղ թռչում դեպի ժայռերը: Նա մի պահ դանդաղ շրջապտույտ արեց հետո արագ անվնաս սլացավ:
-Շտապե՛ք,- Յասոնը բացականչեց իր մարդկանց: Թիավարեք, այնպես, ինչպես  երբեք չեք թիավարել: Հզոր Արգոն ալիքների միջով կտրուկ անցավ, երբ մարդիկ թիավարեցին:Հենց որ նրանք հասան Բախվող ժայռերին, հսկայական ժայռերը բացվեցին և Արգոն նավարկեց նրանց միջով:
Ճանփորդությունը դեպի Կոլխես երկար և վտանգավոր էր, սակայն վերջապես Արգոն հասավ  նավահանգիստ: Նրանք հասան Ոսկե Գեղմի երկիր: Կոլխեսի թագավորը իջավ ափի մոտ ողջունելու նրանց: Նրան շատ հետաքրքրեցին յադ օտարերկրացիներն ու իրենց գեղեցիկ նավը:
-Ես Յասոն եմ,-ասաց նրանց առաջնորդը,- ես Ոսկե Գեղմի ետևից եմ եկել:                                                      Rufty Tufty     

Rufty Tufty is a black doll. He has got a black face, black hair, brown eyes and white teeth. His name is Tufty. One morning his mother gave him a surprise, a  red  new jacket which  had got five pockets. Rufty Tufty was very happy. One day Rufty Tufty did his morning  exercises. He went to the bedroom and put on his new red jacket.  Then he went to the kitchen and  ate porridge, it was on his new red jacket.He went to the bathroom and washed his new red jacket His mother came to the bathroom and  was ashamed as it was wet .His mother gave Rufty Tufty his old black jacket. Rufty Tufty  lived in doll Village. The people who lived in the village were very nice and kind.  But Mr. Shiling was not kind and nice.In town he had a toy-shop. Mr. Shiling came to the Rufty`s house and said who wanted some fun to walk with him.Rufty  Tufty walked after Mr. Shiling, but he thought   that Mr. Shiling didnt see him.Rufty Tufty is a black doll. He has got a black face, black hair, brown eyes and white teeth. His name is Tufty. One morning his mother gave him a surprise, a  red  new jacket which  had got five pockets. Rufty Tufty was very happy. One day Rufty Tufty did his morning  exercises. He went to the bedroom and put on his new red jacket.  Then he went to the kitchen and  ate porridge, it was on his new red jacket.He went to the bathroom and washed his new red jacket His mother came to the bathroom and  was ashamed as it was wet .His mother gave Rufty Tufty his old black jacket. Rufty Tufty  lived in doll Village. The people who lived in the village were very nice and kind.  But Mr. Shiling was not kind and nice.In town he had a toy-shop. Mr. Shiling came to the Rufty`s house and said who wanted some fun to walk with him.Rufty  Tufty walked after Mr. Shiling, but he thought   that Mr. Shiling didnt see him.

Հանկարծ պարոն Շիլինգը շրջվեց և արագ ձեռքով բռնեց գանգրահեր Թաֆթիին:
-Բռնվեցիր վերջապես – ասաց նա.

հրաշալի տիկնիկես կարող եմ վաճառել քեզ և ստանալշատ գումարասաց պարոն Շիլինգը և գանգրահեր Թաֆթիին դրեց պայուսակի մեջՊարոն  Շիլինգը քայլլում էր և քայլում էրԳանգրահեր Թաֆթին չգիտեր ինչպես դուրս գալ պայուսակի միջիցՆրա գլխում մի միտք ծակեցՆրագրպանում քորոց կարԳանգրահեր Թաֆթին ասաց.
- Բուզզբուզզ-բուզզզզզ…
Նա վերցրեց քորոցը և ծակեց պարոն Շիլինգի մեջքը: Պարոն Շիլինգը թռավ և պայուսակը ընկավ գետնին:
- Օհ օգնեք ինձ, օգնեք  բացականչեց Պարոն Շիլինգը ևվազեց տուն: Նա իր պայուսակը թողել էր ճանապարհինգանգրահեր Թաֆթին մեջը: Բայց գանգրահեր Թաֆթին չէրկարողանում դուրս գար պայուսակի միջից: Այդ պահին նրակողքով թրջում է մի բու: Նա տեսավ պայուսակըճանապարհի վրա: Ինչ որ բան կար պայուսակի մեջ: Բունվերցրեց պայուսակը իր բերանով և թռջեց տուն: Բուն թռավծառի վրա, որտեղ ապրում էր ընտանիքը:
- կա ինչ որ մի բան պայուսակի մեջ ընթրիքի համար՞ -հարցրեց մայրիկ բուն
-ինչ է պայուսակի մեջ  ընթրիքի համար՞ -հարցրեցին նրաներեք փոքրիկ երեխաները: Ինձ կներեք ես չգիտեմ- ասացհայրիկ բուն: Բայց ես կարծում եմ գեղեղցիկ հաով նապաստակ է: Եկեք նայենք ով կա պայուսակի մեջ: Եվհայրիկ բուն բացեց պայուսակը: Նրանք տեսան գանգրահերԹաֆթիին պայուսակի մեջ:                                       
                                 

                                          My closest friend

My closest friend is Irina. Irina is 10 years old, she is very  beautiful. She lives opposite our houes. She liston up-to-date music. When she cams to the yard fashionable very beautiful. She always  looks good. She has got her own style.  Short my  friend. Dresess very  well and follows the fashion.

                               

                                           The Wind And The Sun

The Wind and the Sun were disputing which was the stronger. Suddenly they saw a traveler coming down the road, and the Sun said: ` I see a way to decide our dispute. Whichever of us can cause that traveler to take off his cloak shall be regarded as the stronger. You begin.’ So the Sun retired behind a cloud, and the Wind began to blow as hard as it  could upon the traveler. But the harder he blew the more closely did the traveler wrap his cloak round him, till at last the Wind had to give up in despair. Then the Sun came out and shone in all his glory upon the traveler, who soon found it too hot to walk with his cloak on. Kindness effects more than severity.

No comments:

Post a Comment